رامتین رضائی

رامتین رضائی

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
روابط بین الملل
مؤسسه آموزشی:
خوارزمی