علی ذاکری

علی ذاکری

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
فرهنگ و تمدن اسلامی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه تهران