محمد زرنگار

محمد زرنگار

مدرس گروه مدیریت | دانشگاه خاتم

  • سوابق تحصیلی
  • سوابق علمی
مقطع:
دکتری
|
رشته:
مدیریت انرژی
مؤسسه آموزشی:
دانشگاه پاسیفیک وسترن