دوره آموزشی آشنایی با مدل های رگرسیونی گذار ملایم (STR) در قالب نرم افزار Eviews

 

 

دوره آموزشی آشنایی با مدل های رگرسیونی گذار ملایم (STR) در قالب نرم افزار Eviews دانشگه خاتم

 

اطلاعات بیشتر

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

دوره آموزشی آشنایی با مدل پانل ایستا و پانل پویا در قالب نرم افزار های Eviews و Stata

 

 

دوره آموزشی آشنایی با مدل پانل ایستا و پانل پویا در قالب نرم افزار های Eviews و Stata دانشگاه خاتم

 

اطلاعات بیشتر