دوره آموزشی آشنایی با مدل های رگرسیونی گذار ملایم (STR) در قالب نرم افزار EViews

 

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

دوره آموزشی آشنایی با مدل پانل ایستا و پانل پویا در قالب نرم افزار های Eviews و Stata

 

 

اطلاعات بیشتر