تاریخ آزمون‌های تافل

 

 

 

ردیف

شمسی

میلادی

وضعیت

 

December 2021

1

شنبه 1400/09/13

December 04, 2021

ACTIVE

2

شنبه 1400/09/20

December 11, 2021

ACTIVE

3

شنبه 1400/09/27

December 18, 2021

ACTIVE

4

یکشنبه 1400/09/28

December 19, 2021

ACTIVE

5

چهارشنبه 1400/10/01

December 22, 2021

ACTIVE

January 2022

6

چهارشنبه 1400/10/15

January 05. 2022

ACTIVE

7

شنبه 1400/10/18

January 08. 2022

ACTIVE

8

شنبه 1400/10/25

January 15. 2022

ACTIVE

9

چهارشنبه 1400/10/29

January 19. 2022

INACTIVE

10

شنبه 1400/11/02

January 22. 2022

INACTIVE

11

شنبه 1400/11/09

January 29. 2022

INACTIVE

February 2022

12

چهارشنبه 1400/11/20

February 09. 2022

ACTIVE

13

شنبه 1400/11/23

February 12.  2022

INACTIVE

14

شنبه 1400/11/30

February 19.  2022

ACTIVE

March 2022

15

شنبه 1400/12/11

March 02. 2022

ACTIVE

16

شنبه 1400/12/14

March 05. 2022

INACTIVE

17

یکشنبه 1400/12/15

March 06. 2022

INACTIVE

18

شنبه 1400/12/21

March 12. 2022

INACTIVE

April 2022

19

چهارشنبه 1401/01/17

April 06. 2022

ACTIVE

20

شنبه 1401/01/20

April 09. 2022

INACTIVE

21

چهارشنبه 1401/01/31

April 20. 2022

INACTIVE

22

شنبه 1401/02/10

April 30. 2022

INACTIVE

May 2022

23

شنبه 1401/02/24

May 14. 2022

ACTIVE

24

چهارشنبه 1401/02/28

May 18. 2022

INACTIVE

25

شنبه 1401/02/31

May 21. 2022

INACTIVE

26

چهارشنبه 1401/03/04

May 25. 2022

INACTIVE

27

یکشنبه 1401/03/08

May 29. 2022

INACTIVE

June 2022

28

شنبه 1401/03/21

June 11. 2022

ACTIVE

29

چهار شنبه 1401/03/25

June 15. 2022

ACTIVE

30

شنبه 1401/04/04

June 25. 2022

ACTIVE

31

یکشنبه 1401/04/05

June 26. 2022

ACTIVE

 

توجه

 

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد اما در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.

 

  • فعال سازی روزهای  برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.