تاریخ آزمون‌های GRE

 

 

 

 

ردیفشمسیمیلادیوضعیت

December 2021

1دوشنبه 1400/09/156-Dec-21ACTIVE
2یکشنبه 1400/09/2112-Dec-21ACTIVE
3چهارشنبه 1400/09/2415-Dec-21ACTIVE
4دوشنبه 1400/10/0627-Dec-21ACTIVE
5چهارشنبه 1400/10/0829-Dec-21ACTIVE

January 2022

6یکشنبه 1400/10/19January 09. 2022ACTIVE
7سه شنبه 1400/10/21January 11. 2022ACTIVE
8سه شنبه 1400/10/28January 18. 2022ACTIVE

February 2022

9سه شنبه 1400/11/19February 08. 2022INACTIVE
10شنبه 1400/12/07February 26.  2022ACTIVE

March 2022

11سه شنبه 1400/12/17March 08. 2022INACTIVE

April 2022

12سه شنبه 1401/01/30April 19. 2022ACTIVE
13شنبه 1401/02/06April 26. 2022ACTIVE

May 2022

14سه شنبه 1401/02/20May 10. 2022INACTIVE
15دو شنبه   1401/02/26May 16. 2022ACTIVE
16شنبه 1401/03/07 May 28. 2022ACTIVE
17سه شنبه   1401/03/10May 31. 2022INACTIVE

June 2022

18سه شنبه  1401/03/24June 14. 2022INACTIVE
19شنبه  1401/03/28June 18. 2022ACTIVE

 

 

 

توجه

 

  • چنانچه تاریخ انتخابی شما در فهرست دانشگاه خاتم وضعیت ACTIVE دارد اما در سایت ETS رویت نمی شود، به منزله تکمیل ظرفیت تاریخ مورد نظر می باشد.

 

  • فعَال سازی روزهای برگزاری آزمون تنها با تائید سازمان ETS  می باشد و مرکز آزمون در این زمینه دخالتی ندارد.