برگزاری غير حضوری امتحانات پايان ترم

برگزاری غير حضوری امتحانات پايان ترم

۱۰:۲۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

به اطلاع دانشجويان و اساتيد محترم می‌رساند ؛ پيرو اخرين تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيات رئيسه محترم دانشگاه خاتم ، كليه‌ی امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١( ترم جاری) در همه‌ی مقاطع تحصيلی به صورت غير حضوری برگزار خواهد شد .


برگزاری غير حضوری امتحانات پايان ترم 

 

به اطلاع دانشجويان و اساتيد محترم می‌رساند ؛ پيرو اخرين تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيات رئيسه محترم دانشگاه خاتم ، كليه‌ی امتحانات پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلی ١٤٠٠-١٤٠١( ترم جاری) در همه‌ی  مقاطع تحصيلی به صورت غير حضوری برگزار خواهد شد .


امتحانات پایان ترم
دانشگاه خاتم
پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ١٤٠٠ ١٤٠١