همکاری مشترک  دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم با انیستیو علوم نانو پاریس

همکاری مشترک دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم با انیستیو علوم نانو پاریس

۱۴:۱۶
۱۴۰۰/۹/۷

دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم با انیستیو علوم نانو پاریس پروژه مشترکی در حوزه اسپین کیوبیت‌ها همکاری خواهد داشت و این همکار از سال 2022 شروع می‌شود.


همکاری مشترک  دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم با انیستیو علوم نانو پاریس 

 

 

 

 

دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم با انیستیو علوم نانو پاریس ،پروژه مشترکی در حوزه اسپین کیوبیت ها همکاری خواهد داشت  و این همکاری از فوریه سال2022 آغاز خواهد شد.دانشجو و اساتید مشترک بین دانشگاه خاتم و دانشگاه سوربن  در این پروژه حضور خواهند یافت .

 

قابل ذکر است که  پروژه ذکر شده و همکاری نام برده شده ، در قالب پروژه  کارشناسی ارشد  برای یک نفر از دانشجویان تعریف گردیده است که دانشجوی مورد نظر با راهنمایی و همکاری اساتید مربوطه، پروژه  را به انجام خواهد رساند.

 


انیستیو علوم نانو پاریس
حوزه اسپین کیوبیت ها
دانشگاه خاتم
دپارتمان فناوری همگرا دانشگاه خاتم
پروژه