عضویت فعال دانشگاه خاتم در فرآیند تعالی سازمانی EFQM

۰۸:۵۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۱

عضویت فعال دانشگاه خاتم در فرآیند تعالی سازمانی EFQM

عضویت فعال دانشگاه خاتم در فرآیند تعالی سازمانی EFQM 

 

 

 عضویت فعال دانشگاه خاتم در فرآیند تعالی سازمانی EFQM


EFQM
دانشگاه خاتم
سازمانی
سازمانی EFQM
عضویت فعال دانشگاه خاتم در فرآیند تعالی سازمانی EFQM