كد رشته‌های تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در سال 1396

۱۶:۳۶
۱۳۹۶/۳/۲۵

كد رشته‌های تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در سال 1396

 

كد رشته‌های تحصيلی كارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در سال 1396

 

 

ردیف

کد محل تحصیل

عنوان رشته / گرايش

ظرفیت پذیرش

توضیحات

1

25665

علوم اقتصادی گرايش اقتصاد انرژی

20

 

2

25039

مهندسی معماری

15

 

3

25421

مديريت پروژه و ساخت

15

 

4

25664

مهندسی معماری منظر

20

 

5

11195

علوم اقتصادی گرايش توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

15

 

6

11198

علوم اقتصادی گرايش برنامه ريزی سيستمهای اقتصادی

15

 

7

11204

علوم اقتصادی گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك

15

 

8

13022

مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی

15

 

9

13291

اموزش زبان انگليسی

15

 

10

13371

زبان و ادبيات انگليسی

15

 

11

13397

مترجمی زبان انگليسی

15

 

12

13550

حقوق خصوصی

15

 

13

13575

حقوق مالی - اقتصادی

15

 

14

13803

حقوق تجارت بين الملل

15

 

15

14147

روانشناسی عمومی

15

 

16

14399

حسابداری

15

 

17

14521

حسابرسی

15

 

18

14551

حسابداری مديريت

15

 

19

14857

مديريت بازرگانی گرايش بازاريابی

15

 

20

14921

مديريت بازرگانی گرايش بازرگانی بين المللی

15

 

21

15268

مديريت صنعتی گرايش تحقيق در عمليات

15

 

22

15459

مالی گرايش مهندسی مالی و مديريت ريسك

15

 

23

15464

مالی گرايش بانكداری

15

 

24

15673

مشاوره گرايش مشاوره خانواده

15

 

25

15943

مديريت كسب و كار گرايش استراتژی

15

 

26

19344

مهندسی برق گرايش سيستم های قدرت

20

 

27

19707

مهندسی برق گرايش مخابرات سيستم

20

 

28

19817

مهندسی برق گرايش كنترل

20

 

29

20497

مهندسی صنايع گرايش سيستمهای كلان اقتصادی و اجتماعی

15

 

30

20555

مهندسی صنايع گرايش سيستم های مالی

15

 

31

20562

مهندسی صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين

15

 

32

20601

مهندسی صنايع گرايش مديريت مهندسی

20

 

33

22401

مهندسی فناوری اطلاعات

15

 

34

22566

مهندسی كامپيوتر گرايش معماری سيستم‌های كامپيوتری

20

 

35

22637

مهندسی كامپيوتر گرايش هوش مصنوعی و رباتيكز

20

 

36

22790

مهندسی كامپيوتر گرايش نرم افزار

20

 

37

25930

شيمی گرايش شيمی الی

2

پذيرش با عنوان مواد، انرژی ها و تكنولوژی های كوانتومی
- با همكاری دانشگاه پير و ماری كوری سوربون فرانسه -
شرايط در انتهای
دفترچه (پذيرش با مصاحبه)

38

25931

شيمی گرايش نانوشيمی

2

39

25932

فيزيك

4

40

25933

مهندسی برق گرايش مدارهای مجتمع الكترونيك

4

41

25934

مهندسی مكانيك گرايش تبديل انرژی

4

42

29935

مهندسی مواد گرايش خوردگی و حفاظت مواد

2

43

25936

مهندسی مواد گرايش مواد مركب

2

44

25905

علوم اقتصادی گرايش اقتصاد نظری

20

شرایط ویژه جذب دانشجوی نخبه
(رتبه های 1 تا 100 کنکور کارشناسی ارشد،
 رتبه های ۱-۱۵ المپیاد اقتصاد و دانشجویان
استعداد درخشان پذیرفته شده در مصاحبه )

 


دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد
کد رشته