رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در کنکور 1395

۲۰:۱۷
۱۳۹۵/۳/۲۷

رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در کنکور 1395

اطلاعیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه خاتم در کنکور 1395

 

سازمان سنجش آموزش کشور دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی ، دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1395 را منتشر کرد. بر اساس این دفترچه دانشگاه خاتم در سال تحصیلی 96-95 در 34 رشته کارشناسی‌ارشد مندرج در جدول زیر دانشجو می‌پذیرد.

 

 

ردیف

کد محل
 تحصیل

عنوان رشته / گرايش

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالی محل تحصيل

گروه

ظرفيت
 پذيرش

1

20118

مهندسي برق گرايش سيستم های قدرت

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

2

20388

مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

20

3

20502

مهندسي برق گرايش كنترل

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

4

21199

مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسی

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم- تهران

فنی و مهندسی

20

5

21275

مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادی اجتماعی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

6

21325

مهندسي صنايع گرايش سيستم های مالی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

7

21332

مهندسي صنايع گرايش لجستيك و زنجيره تامين

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

8

23119

 مهندسي فناوري اطلاعات گرايش فناوری اطلاعات (IT) 

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

9

23268

مهندسي كامپيوتر گرايش معماری سيستم های

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

10

23344

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

20

11

23447

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

فنی و مهندسی

15

12

11526

علوم اقتصادی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

13

11531

توسعه اقتصادي و برنامه ريزی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

14

11526

اقتصاد و تجارت الكترونيك

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

15

13439

مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

20

16

13699

آموزش زبان انگليسی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

17

13783

زبان و ادبيات انگليسی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

18

13810

مترجمي زبان انگليسی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

19

13968

حقوق خصوصی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

20

20

13991

حقوق مالي - اقتصادي

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

21

14206

حقوق تجارت بين الملل

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

20

22

14574

روانشناسي عمومی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

23

14720

حسابداري

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

24

14840

حسابرسی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

20

25

14869

حسابداري مديريت

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

26

15246

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

27

15309

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللی

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

20

28

15772

مديريت صنعتي گرايش تحقيق درعمليات

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

29

15977

مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

30

15982

مالي گرايش بانكداري

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

31

16318

مشاوره گرايش مشاوره خانواده

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

32

16541

مديريت كسب و كار

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

علوم انسانی

15

33

25693

مهندسي معماری

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

هنر

20

34

25988

مديريت پروژه و ساخت

دانشگاه غيرانتفاعی خاتم- تهران

هنر

20

 

فهرست مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصيلات تكميلی سال 1395

 

عنوان
كليات و شرايط و ضوابط
جدول شماره 1- كد رشته محل‌های تحصيلی گروه علوم انسانی
جدول شماره 2- كد رشته محل‌های تحصيلی گروه علوم پايه
جدول شماره 3- كد رشته محل‌های تحصيلي گروه فنی و مهندسی
جدول شماره 4- كد رشته محل‌های تحصيلی گروه كشاورزی
جدول شماره 5- كد رشته محل‌های تحصيلی گروه هنر
جدول شماره 6- كد رشته محل‌های تحصيلی گروه علوم دامپزشكی
پيوست‌ها

 


دانشگاه خاتم
دفترچه راهنمای انتخاب رشته
سازمان سنجش آموزش کشور
کارشناسی ارشد ناپیوسته