اعلام رسمی عنوان دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری

۱۹:۵۰
۱۳۹۵/۳/۲۵

اعلام رسمی عنوان دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری


 


دانشگاه خاتم
دانشگاه غیر دولتی غیرانتفاعی خاتم