برنامه دوره های کارشناسی ارشد ترم دوم 95- 96 به تقکیک گروه های آموزشی :

۱۵:۲۴
۱۳۹۵/۱۱/۹

برنامه دوره های کارشناسی ارشد ترم دوم 95- 96 به تقکیک گروه های آموزشی :

فایل برنامه دوره های کارشناسی ارشد ترم دوم 95- 96 به تقکیک گروه های آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشگاه خاتم
دوره های کارشناسی ارشد
گروه های آموزشی