اطلاعیه در خصوص دریافت وام دانشجویی

۱۲:۲۴
۱۳۹۵/۱۰/۷

اطلاعیه در خصوص دریافت وام دانشجویی

اطلاعیه

 

دانشجویانی متقاضی وام دانشجوئی در نیمسال دوم جهت گرفتن فرم به سایت دانشگاه مراجعه نمایند .بدیهی است دانشجویانی که فرم تکمیل شده وام را به امور دانشجوئی تحویل نداده باشند در لیست وام قرار نخواهند گرفت.(دانشجویانی که در ترم اول 96-1395 وام دریافت نموده اند نیز برای ترم مذکور فرم وام را تکمیل نمایند )

 

امور دانشجوئی


اطلاعیه
امور دانشجویی
دانشگاه خاتم
وام دانشجویی