سخنرانی دکتر مجتبی طیبات "پیاده سازی <<مدلسازی اطلاعات ساختمان>> در یک بازار جدید

۱۲:۱۳
۱۳۹۵/۹/۱۱

سخنرانی دکتر مجتبی طیبات "پیاده سازی <<مدلسازی اطلاعات ساختمان>> در یک بازار جدید

سخنرانی دکتر مجتبی طیبات "پیاده سازی <<مدلسازی اطلاعات ساختمان>> در یک بازار جدید

 


دانشگاه خاتم
دکتر مجتبی طیبات
سخنرانی
مدلسازی اطلاعات ساختمان