گزارش تصویری؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

۱۱:۴۴
۱۳۹۵/۸/۴

گزارش تصویری؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

گزارش تصویری؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

 

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با هدف تأکید بر لزوم مشارکت و نقش تأثیرگذار انجمن ‌های علمی درپیشرفت و توسعه‌ علمی کشور در دانشگاه خاتم برگزار شد.

 


انجمن ‌های علمی
دانشگاه خاتم
چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور
گزارش تصویری