سخنرانی دکتر حمیدرضا جهانگیری در دانشگاه خاتم با موضوع دیتاکاوی

۱۶:۲۹
۱۳۹۵/۸/۹

سخنرانی دکتر حمیدرضا جهانگیری در دانشگاه خاتم با موضوع دیتاکاوی

Data Mining and Predictive Analytics Transform Data to Barrels

 

 

 

 

 


Data Mining
دانشگاه خاتم
دکتر حمیدرضا جهانگیری
دیتاکاوی