برگزاری دومین مدرسه تابستانی اقتصاد داده های حجیم Big data economics

۰۶:۲۰
۱۳۹۷/۵/۶

برگزاری دومین مدرسه تابستانی اقتصاد داده های حجیم Big data economics

.