برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ ارشد دانشکده علوم‌‌انسانی

۱۲:۳۷
۱۳۹۶/۱۰/۹

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ ارشد دانشکده علوم‌‌انسانی

كد درس

نام درس

گروه
آموزشي
ارائه
دهنده

كد ارائه
کلاس
درس

اسد

زمان امتحان

30233001

نقد و
بررسي
ادبيات
فارسي
(تطبيقي)

زبان

ادبيات
ترم1

هدا شبرنگ

96/10/28 -8 10

30233004

داستان کوتاه

زبان

ادبيات
ترم1

فريبا پرويز

96/11/02 -11 13

30233002

شعر دوره

رمانتيک

زبان

ادبيات
ترم1

الهام نيلچيان

96/11/11 -14 16

30233003

مقاله
نويسي

زبان

ادبيات
ترم1

هدا شبرنگ

96/11/14 -8 10

30233016

نقد ادبي
(2)

زبان

ادبيات
961

آزيتا آرين

96/10/28 -11 13

30233011

ادبيات قرن
17 و 18

زبان

ادبيات
961

آزيتا آرين

96/11/03 -14 16

30233012

ادبيات اروپا

زبان

ادبيات
961

فريبا پرويزي

96/11/07 -11 13

30233013

شعر معاصر
انگليسي

زبان

ادبيات
961

الهام نيل چيان

96/11/09 -8 10

30233014

روش
تحقيق
در
ادبيات
انگليسي

زبان

ادبيات
961

هدا شبرنگ

96/11/12 -8 10

30233015

سمينار در
ادبيات
انگليسي

زبان

ادبيات
961

فريبا پرويزي

96/11/14 -14 16

39253002

اقتصاد
کلان

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

شعله
باقري پرمهر

96/11/08 -8 10

39253001

اقتصاد
خرد

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

هاترا وقوعي

96/11/10 -14 16

39253021

اقتصاد سنجي
پيش نياز

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

روزبه بالونژاد

96/11/14 -11 13

39253003

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39253022

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

انرژي
961

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

3013001

مسائل
زبان شناسي

زبان

آموزش
ترم 1

علي اکبر
خميجاني

96/10/30 -14 16

3013027

زبان شناسي
در آموزش
زبان

زبان

آموزش
ترم 1

علي اکبر
خميجاني

96/10/30 -14 16

3013000

آزمون سازي
پيش نياز

زبان

آموزش
ترم 1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/02 -14 16

3013003

اصول و
روش
تدريس
زبان هاي
خارجي

زبان

آموزش
ترم 1

محمدرضا
عناني

96/11/04 -11 13

3013028

نگارش متون
علمي دانشگاهي

زبان

آموزش
ترم 1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/08 -8 10

3013029

نرم افزارهاي
پژوهشي
در آموزش
زبان(spss)

زبان

آموزش
ترم 1

مسعود
سيري

96/11/10 -14 16

3013026

روش تحقيق
کمي و
کيفي در
آموزش
زبان

زبان

آموزش
ترم 1

مسعود
سيري

96/11/14 -14 16

3123008

برنامه ريزي
درسي در
آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

محمد نيرو

96/10/28 -11 13

3123010

بررسي
تطبيقي
مديريت و
برنامه ريزي
آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

شاهين
همايون آريا

96/11/01 -8 10

3123013

متون
تخصصي
زبان
انگليسي

مشاوره

آموزش
عالي961

يوسف
محب زادگان

96/11/04 -8 10

3123012

سمينار برمبناي
کارورزي
برنامه ريزي
در آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

حسين
عباسيان

امتحان ندارد

3013007

آزمون زبان
خارجي

زبان

آموزش
961

معصومه
اسجي

96/11/04 -14 16

3013006

اصول و روش
تدريس مهارتها

زبان

آموزش
961

محمدنبي
کريمي

96/11/10 -11 13

3013010

سمينار
(مسائل
آموزش
زبان)

زبان

آموزش
961

معصومه
اسجي

96/11/14 -14 16

3013017

نظريه هاي
جامعه
شناسي
زبان

زبان

آموزش
961گروه1

طاهره
رضايي

96/11/08 -11 13

3013005

زبان شناسي
مقابله اي
و تجزيه و
تحليل
خطاها

زبان

آموزش
961گروه1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/12 -11 13

3013017

نظريه هاي
جامعه شناسي
زبان

زبان

آموزش
961گروه2

طاهره
رضايي

96/11/08 -11 13

3013005

زبان شناسي
مقابله اي
و تجزيه و
تحليل
خطاها

زبان

آموزش
961گروه2

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/12 -11 13

3213014

بيع
بين المللي2

حقوق

تجارت
961

محمد صادق
لباني

96/11/07 -11 13

3213015

قراردادهاي
بين المللي

حقوق

تجارت
961

محمد صادق
لباني

96/11/09 -8 10

3213016

ماليه و
تضمين
هاي
بازرگاني

حقوق

تجارت
961

فهيمه
فيروزبخت

96/11/11 -8 10

3213017

حقوق حمل و
نقل هوايي
و زميني کالا
در بازرگاني
بين المللي

حقوق

تجارت
961

سيدکمال
سجادي

96/11/14 -8 10

39233007

مهندسي
نرم افزار

علوم
اقتصادي

تجارت
961

احسان
اخترکاوان

96/10/30 -8 10

3903019

بازاريابي
اينترنتي

علوم
اقتصادي

تجارت
961

نازيلا
نياکان

96/11/04 -14 16

39233008

تجارت
بين الملل

علوم
اقتصادي

تجارت
961

آرين
دانشمند

96/11/08 -11 13

3903021

استراتژي
تجارت
الکترونيک

علوم
اقتصادي

تجارت
961

فريد
خوش الحان

96/11/11 -14 16

3213004

حقوق
شرکت ها و
موسسات
تجاري

حقوق

تجارت
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/01 -14 16

3203006

حقوق رقابت

حقوق

تجارت
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/03 -8 10

3213002

مسئوليت
مدني در
تجارت
بين الملل

حقوق

تجارت
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/05 -8 10

3213005

تعارض قوانين
تطبيقي و
صلاحيت
بين المللي

حقوق

تجارت
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/07 -8 10

3213003

بيمه هاي
بازرگاني
بين الملل

حقوق

تجارت
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/09 -8 10

3213008

متون حقوقي

حقوق

تجارت
ترم1

ميترا
ضرابي

96/11/11 -11 13

3213011

بيع
بين المللي1

حقوق

تجارت
ترم1

مرتضي
شهبازي نيا

96/11/14 -11 13

39233001

کليات
فناوري
اطلاعات

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

احسان
اخترکاوان

96/10/30 -8 10

39233003

اقتصاد
اطلاعات

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

محمدعلي
جمالي

96/11/02 -8 10

39233002

زبان تخصصي

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

عبدالباسط
سعيديان

96/11/07 -14 16

39233009

اقتصاد خرد
(تجارت
الکترونيک)

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

فاطمه
بزازان

96/11/10 -14 16

3903022

اقتصاد سنجي
(تجارت
الکترونيک)

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

شعله باقري
پرمهر

96/11/14 -11 13

3103002

نظريه ها و
روش هاي
مشاوره
گروهي

مشاوره
خانواده

تداخل

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -11 13

3313001

بررسي و
ترجمه
آثار اسلامي

زبان

ترجمه
ترم1

ميرسعيد
موسوي
رضوي

96/11/02 -14 16

3313004

مباني نظري
ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

هليا
واعظيان

96/11/04 -8 10

3313006

فلسفه تعليم
و تربيت

زبان

ترجمه
ترم1

مرضيه
عالي

96/11/08 -14 16

3313005

کارگاه
ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

مزدک
بلوري

96/11/10 -8 10

3313003

واژه شناسي،
معادل
گزيني
در ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

تهمينه
حيدرپور

96/11/12 -11 13

3313002

مقاله نويسي

زبان

ترجمه
ترم1

هليا
واعظيان

96/11/14 -8 10

3313018

کاربرد
رايانه
در ترجمه

زبان

ترجمه
961

هليا
واعظيان

96/10/30 -14 16

3313017

زبانشناسي
کاربردي
در ترجمه

زبان

ترجمه961

ميرسعيد
موسوي
رضوي

96/11/01 -11 13

3313016

نقد کاربردي
در ادبيات
انگليسي

زبان

ترجمه
961

مزدک
بلوري

96/11/03 -14 16

3313015

ادب فارسي
در ادبيات
جهان

زبان

ترجمه
961

هليا
واعظيان

96/11/05 -11 13

3313013

ارزشيابي
پيشرفته
در ترجمه

زبان

ترجمه
961

فرزانه
فرحزاد

96/11/09 -11 13

3313014

سمينار
مسائل
ترجمه

زبان

ترجمه
961

فرزانه
فرحزاد

96/11/14 -14 16

39033017

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

39133004

اقتصاد کلان
(توسعه)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

شعله باقري
پرمهر

96/11/08 -8 10

39133003

اقتصاد خرد
(توسعه)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

هاترا
وقوعي

96/11/10 -14 16

39033004

اقتصاد سنجي
(پيش نياز)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

روزبه
بالونژاد

96/11/14 -11 13

39033003

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39133007

اقتصاد منابع

علوم
اقتصادي

توسعه
961

سمانه عابدي

96/11/02 -14 16

39133001

اقتصاد توسعه

علوم
اقتصادي

توسعه
961

اسماعيل
صفرزاده

96/11/10 -14 16

3103002

نظريه ها و
روش هاي
مشاوره
گروهي

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -11 13

3113018

آمار استنباطي

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

محمدرضا
فلسفي نژاد

96/11/02 -8 10

3103025

هدايت و
مشورت
در اسلام

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

منوچهر
فضلي خاني

96/11/04 -8 10

3103001

نظريه هاي
پيشرفته
مشاوره و
روان درماني

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

آناهي
خدابخشي

96/11/08 -14 16

3103026

سمينار مسايل
خانواده و
ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

تقي
پورابراهيم

96/11/07 -14 16

3103027

سنجش و
ارزيابي
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

آناهي
خدابخشي

96/11/10 -8 10

3103029

تهيه و کاربرد
آزمونهاي
هوش و استعداد

مشاوره
خانواده

خانواده
961

آناهي
خدابخشي

96/11/12 -11 13

3103028

کارورزي
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

سيمين
حسينيان

امتحان ندارد

3223006

حقوق مدني

حقوق

خصوصي
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/10/30 -8 10

3223004

آيين دادرسي
مدني

حقوق

خصوصي
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/02 -8 10

3223002

حقوق
تجارت

حقوق

خصوصي
ترم1

اسمعيل
فرجي

96/11/04 -8 10

3223005

متون فقه1

حقوق

خصوصي
ترم1

محمدباقر
پارساپور

96/11/09 -11 13

3223011

حقوق
تجارت
بين الملل

حقوق

خصوصي
ترم1

مرتضي
شهبازي نيا

96/11/11 -11 13

3203001

مسئوليت مدني

حقوق

خصوصي
961

محمد
جعفري مجد

96/10/28 -11 13

3213013

مقررات
جهاني و
بين المللي
تجارت

حقوق

خصوصي
961

مريم
افشاري

96/11/01 -8 10

3223012

حقوق
مدني
تطبيقي

حقوق

خصوصي
961

سيدکمال
سجادي

96/11/01 -11 13

3223014

حقوق
دريايي

حقوق

خصوصي
961

سيدکمال
سجادي

96/11/03 -11 13

3223015

اصول فقه2

حقوق

خصوصي
961
 

محمدباقر
پارساپور

96/11/07 -14 16

3223013

متون فقه2

حقوق

خصوصي
961

محمدباقر
پارساپور

96/11/09 -11 13

3113003

روشهاي
آماري
پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

محمدرضا
فلسفي نژاد

96/11/07 -8 10

3113004

پيسکوفيزيولوژي و
نوروسايکولوژي

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

ماندانا
نيکنام

96/11/11 -11 13

3113017

روانشناسي
عمومي
پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

سيدعلي
حسيني
المدني

96/11/14 -8 10

3113005

روانشناسي
عمومي
(پيش نياز)

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -8:00 10

3113002

نظريه هاي
رشد پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم1

شهلا
پاکدامن

96/11/09 -11 13

39033017

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

39273001

اقتصاد خرد
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

هاترا
وقوعي

96/11/10 -14 16

39273021

اقتصاد سنجي
پيش نياز
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

روزبه
بالونژاد

96/11/14 -11 13

39273003

اقتصاد سنجي
پيشرفته
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39273002

اقتصاد کلان
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

روزبه
بالونژاد

1398/11/08 -8 10

39033009

اقتصاد ايران
(علوم اقتصادي)

علوم
اقتصادي

علوم
اقتصادي
961

شعله باقري
پرمهر

96/11/02 -11 13

39033018

اقتصاد پولي

علوم
اقتصادي

علوم
اقتصادي
961

روزبه
بالونژاد

96/11/07 -11 13

3113015

روان شناسي
تجربي

مشاوره

عمومي
961

سيده منور
يزدي

96/11/07 -8 10

3113014

روان شناسي
اجتماعي
پيشرفته

مشاوره

عمومي
961

شهلا
پاکدامن

96/11/09 -11 13

3113019

مباحث
جديد در
آسيب شناسي
رواني

مشاوره

عمومي
961

آناهي
خدابخشي

96/11/11 -8 10

3113007

انگيزش و هيجان

مشاوره

عمومي
961

سيدعلي
حسيني
المدني

96/11/14 -8 10

3113013

سمينار در
نظريه ها و
يافته هاي
روان شناسي

مشاوره

عمومي
961

آناهي
خدابخشي

امتحان ندارد

3203004

حقوق
اعتبارات
اسنادي
و ضمانتنامه
بانکي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

مهدي
منتظر

96/10/28 -8 10

3203002

حقوق
تجارت
الکترونيکي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/01 -14 16

3203007

مباني
فقهي-
حقوق
مالي-
اقتصادي 1

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/03 -14 16

3203015

حقوق
مسئوليت
مدني

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

بيگلر
صفربيگ زاده

96/11/05 -8 10

3203026

حقوق
مالکيت
معنوي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/08 -8 10

3203003

متون
حقوقي1

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

ميترا
ضرابي

96/11/11 -11 13

3203020

حقوق بيمه

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/14 -11 13

3203019

سازمانهاي
اقتصادي
بين المللي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

مريم
افشاري

96/11/01 -8 10

3203018

تجزيه و
تحليل آرا
قضايي
مرتبط با
مسائل
مالي و
اقتصادي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

دکتر
قربانوند

96/11/03 -14 16

3203016

حقوق مالي -
محاسباتي
و بودجه

حقوق

مالي
اقتصادي
961

بابک
درويشي

96/11/05 -11 13

3203017

حقوق
مالياتي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

بابک
درويشي

96/11/08 -11 13

3203009

روش هاي
استقراض
-منابع مالي
بين المللي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

مصطفي
نورالهي

96/11/10 -11 13

3903020

اقتصاد پول
و بانکداري

علوم
اقتصادي

مشترک
اقتصاد
961

محمد 
طهراني

96/11/02 -11 13


 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد