برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی

۱۳:۱۱
۱۳۹۶/۱۰/۹

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی

روز

تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 13-11

ساعت 16-14

پنجشنبه

96/10/28

ریاضی پیش
ریاضی پایه و
کاربردی

پژوهش 1 و 2

آمار

شنبه

96/10/30

روانشناسی
فارسی عمومی
  کلیا ت حقوق
بودجه

سازمان و مدیریت
جامعه شناسی
حسابرسی

 

سه شنبه

96/11/3

حسابداری
صنعتی 1
امور مالی
بین الملل

مدیریت مالی 1

 

چهارشنبه

96/11/4

اصول
حسابداری 1

اصول
حسابداری 3
میانه 2 و 1

اصول
حسابداری 2

پنجشنبه

96/11/05

مبانی کامپیوتر
روش تحقیق

مالیه عمومی -
حسابداری
مالیاتی

 

یکشنبه

96/11/08

اقتصاد 1
بانکداری 2
صنعتی 2 
پیشرفته 1 و 2

پول و بانک
پول و ارز
بانکداری خارجی 2

 

سه شنبه

96/11/10

زبان پیش
زبان تخصصی 1
توسعه اقتصادی

حقوق تجارت و اصول بانکداری

 

پنجشنبه

96/11/12

تاریخ اسلام و
ریشه های
انقلاب

ارزیابی طرحها
اخلاق اسلامی
اندیشه 1

 

شنبه

96/11/14

حسابرسی
داخلی بانکها

  

شنبه

96/11/21

امتحانات
معرفی
به استاد

  


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی