برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت و علوم‌مالی

۱۳:۲۵
۱۳۹۶/۱۰/۹

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت و علوم‌مالی

           امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 

كد درسنام درسكد ارائه کلاس درساستادزمانبندي تشکيل کلاسزمان امتحان
1033009تئوري حسابرسيحسابرسي96محمدجواد صفارسفلائييكشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1033015حسابرسي عملياتيحسابرسي96محمود لنگرييكشنبه  از 11:00 تا 14:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1033008بررسي مسائل کاربردي در حسابرسيحسابرسي96نظام الدين رحيمياندوشنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
96-1033003کاربرد قوانين و مقررات مالي بانکي و بازرگاني در حسابرسي حسابرسي97نظام الدين رحيميانشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1033018حسابداري مديريت (حسابرسي)حسابرسي97محسن خوش طينت نيک نيتشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1033007حسابرسي داخليحسابرسي97محمود لنگرييكشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1003003زبان تخصصي پيشرفتهحسابرسي97نجمه حاجيان يكشنبه  از 11:00 تا 13:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1033019تحليل آماريحسابرسي97مريم قره داغييكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاريحسابداري96ليلا زمانيشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1023007تصميم گيري در مسائل ماليحسابداري96ليلا زمانيشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023020سيستم هاي اطلاعاتي حسابداريحسابداري96فرزانه يوسفي اصلشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
93-1023018حسابرسي پيشرفتهحسابداري96نظام الدين رحيمياندوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
93-1023023مسائل جاري در حسابداريحسابداري96فرزانه يوسفي اصلدوشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
93-1023031آمار پيش نيازحسابداري97مريم قره داغيشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاريحسابداري97ليلا زمانيشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023028زبان تخصصيحسابداري97نجمه حاجيان شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
93-1023016حسابداري مديريتحسابداري97رضوان حجازيدوشنبه  از 17:00 تا 20:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
93-1023021تئوري حسابداري 1حسابداري97محسن خوش طينت نيک نيتدوشنبه  از 14:00 تا 17:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
10231004مديريت ارزيابي عملکردحسابداري مديريت96رضوان حجازيشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
10231011تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري با رويکرد استراتژيکحسابداري مديريت96فرزانه يوسفي اصلشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
10231012سيستمهاي اطلاعات يکپارچه حسابداري مديريتحسابداري مديريت96نجمه حاجيان شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
10231006برنامه ريزي و مديريت استراتژيکحسابداري مديريت96مهناز حسين زادهسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231007مسائل جاري در حسابداري مديريتحسابداري مديريت96ليلا زمانيسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
10231002آمار پيش نيازحسابداري مديريت97مريم قره داغيشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
10231003زبان پيش تخصصيحسابداري مديريت97الهام حميدي باروقسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
10231008مباني حسابداري مديريتحسابداري مديريت97محسن خوش طينت نيک نيتشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
10231006برنامه ريزي و مديريت استراتژيکحسابداري مديريت97مهناز حسين زادهسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231023استانداردهاي بين المللي حسابداري حسابداري مديريت96الهام حميدي باروقسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231023استانداردهاي بين المللي حسابداري حسابداري مديريت97الهام حميدي باروقسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231021حسابداري ميانه 2جبراني کارشناسيفرزانه يوسفي اصلشنبه  از 11:00 تا 13:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1023036حسابداري صنعتي 2جبراني کارشناسينجمه حاجيان دوشنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1023035حسابداري پيشرفته 2جبراني کارشناسيفرزانه يوسفي اصلچهارشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1074001روش تحقيق پيشرفتهمديريت توليد97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1074002زبان تخصصيمديريت توليد97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1074003تئوري هاي مديريت پيشرفته مديريت توليد97فاطمه کريمي جعفرييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1074004تحليل آماريمديريت توليد97سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1074005پژوهش عملياتي مديريت توليد97مريم دانشورچهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1074006مديريت توليد پيشرفته مديريت توليد97مريم دانشورچهارشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1073023اصول صف و شبيه سازيصنعتي96سيدحسين رضوي حاجي آقادوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1073024اخلاق و احکام کسب و کار صنعتي96فاطمه کريمي جعفريسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1073003سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفتهصنعتي96امير مانياندوشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1073021هوش مصنوعي و روشهاي فرا ابتکاريصنعتي96مصطفي زنديهسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1073022مهندسي مجدد فرآيندصنعتي96سيدحسين رضوي حاجي آقاسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
1073018روش تحقيق پيشرفتهصنعتي97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1073016زبان تخصصي صنعتي پيش نيازصنعتي97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1073002تئوري هاي مديريت پيشرفتهصنعتي97فاطمه کريمي جعفرييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1073004تحليل آماريصنعتي97سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1073017پژوهش عملياتي صنعتي97مريم دانشورچهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1073010مديريت توليد پيشرفتهصنعتي 97مريم دانشورچهارشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1043006حسابداري براي مديرانmba96فاطمه ياريدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1043014مديريت منابع انسانيmba96عباسعلي حاجي کريميدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1043034اخلاق و احکام کسب و کارmba96فاطمه کريمي جعفريسه شنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1043035مديريت بازاريابيmba96سيدرضا جلال زادهسه شنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1043040پياده سازي استراتژيmba96حنان عموزاد مهديرجيچهارشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043030روش تحقيق پيشرفتهmba97سونا بايرام زادهيكشنبه  از 14:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1043041زبان تخصصي پيشرفتهmba97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1043038نظريه هاي سازمان و مديريتmba97سميه قجاونددوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1043039مديريت استراتژيک پيشرفتهmba97سونا بايرام زادهدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043002آمارواحتمالmba97مصطفي زنديهسه شنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1043016مديريت استراتژيکmba97سونا بايرام زادهدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053012رفتارمصرف کنندهبازاريابي96سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053025روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريتبازاريابي96سونا بايرام زادهيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053024اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهاي تجاري بازاريابي96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1053022مديريت استراتژيک بازاريابيبازاريابي96سيدمهدي جلاليسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053023مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابيبازاريابي96سيدمهدي جلاليسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1053016تحليل آماريبازاريابي97مريم دانشوريكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1053019روش تحقيق پيشرفتهبازاريابي97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053030بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته%بازاريابي97سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053015زبان تخصصي بازرگانيبازاريابي97اميرمهدي ميثميسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1053002تئوريهاي سازمان و مديريت پيشرفتهبازاريابي97عباسعلي حاجي کريميسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093015روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريتبازرگاني بين الملل96سونا بايرام زادهسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1093011مديريت رفتار مصرف کنندهبازرگاني بين الملل96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093014اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگانيبازرگاني بين الملل96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1093012بازاريابي بين المللي و صادراتبازرگاني بين الملل96محمدرضا کريمي علويجهپنج شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1093013استراتژي هاي بازرگاني بين المللبازرگاني بين الملل96محمدرضا کريمي علويجهپنج شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
1093001تحليل آماريبازرگاني بين الملل97مريم دانشورسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1093003زبان تخصصيبازرگاني بين الملل97اميرمهدي ميثميسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1093005نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفتهبازرگاني بين الملل97عباسعلي حاجي کريميسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093004بازاريابي و مديريت بازار پيشرفتهبازرگاني بين الملل97سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093002روش تحقيق پيشرفتهبازرگاني بين الملل97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113008مهندسي مالي و مديريت ريسکريسک 97سعيد رحيمياندوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113017ابزارهاي مالي اسلاميريسک96حميدرضا آريندوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113006بازارها و نهادهاي ماليريسک97مهدي آسيمادوشنبه  از 18:00 تا 20:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1113019مديريت مالي پيشرفته (سري هاي زماني مالي )ريسک96نادر مهرگاندوشنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1113015علوم رياضي اکچوريريسک97احسان محبيان فريكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1113001تحليل آماريريسک97مصطفي پورعليزاده جوبجارکلييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1113016ارزشيابي سرمايه گذاريهاريسک96احمد پويانفريكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1113003زبان تخصصيريسک97مارال دادبينيكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1113011مدلسازي ماليمديريت ريسک 97سعيد رحيمياندوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113018مهندسي مالي پيشرفته 2ريسک96محمدعلي رستگاريكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113005تجزيه تحليل صورتهاي ماليريسک97سيد فرهنگ حسينييكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1003002تحليل آماريمالي بانکداري97رباب کلانترييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1063016علوم و رياضيات اکچواريمالي بانکداري97احسان محبيان فريكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1063001زبان تخصصيمالي بانکداري97مارال دادبينيكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063011مديريت ريسک در بانکهامالي بانکداري96احمد پويانفريكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1063012بانکداري بين الملليمالي بانکداري96مهدي رشيديدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063009مدل سازي ماليمالي بانکداري97سعيد رحيمياندوشنبه  از 18:00 تا 20:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1063003تجزيه و تحليل صورتهاي ماليمالي بانکداري97محمد پورغلامعليدوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1063007مديريت مالي پيشرفتهمالي بانکداري96مهدي آسيمادوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1063004بازارها و نهادهاي ماليمالي بانکداري97هادي جماليانيكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1063019حقوق قراردادهاآموزش محورسيدکمال سجادييكشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113002حقوق قرار دادها آموزش محورسيدکمال سجادييكشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1063031تحليل فعال پرتفوليوآموزش محور(مالي بانکداري)علي جمالييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1113029تحليل فعال پرتفوليوآموزش محور(ريسک)علي جمالييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1063032مالي بين المللآموزش محور(مالي بانکداري)علي جمالييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1113030مالي بين المللآموزش محور(ريسک)علي جمالييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 

 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد