برنامه امتحانی دانشکده معماری

۱۳:۳۵
۱۳۹۶/۱۰/۹

برنامه امتحانی دانشکده معماری


 

كد درس

نام درس

كد ارائه
کلاس درس

استاد

زمان امتحان

50193002

طرح معماري
داخلي1

معماري
داخلي96

آيوازيان

 

50193001

تاريخ ومباني
نظري معماري
داخلي

معماري
داخلي96

مهران دشتي تهراني

96/10/30 -8 تا 10

50193003

فن آوري هاي
معماري داخلي

معماري داخلي96

محمدجواد ثقفي

96/11/03 -8 تا 10

50123004

سيستم هاي ساختمان
و روش هاي اجرا

ترم1پروژه

محمد جعفري
فشارکي

96/11/07 -8 تا 10

50123005

نظريه هاي
مديريت پروژه

ترم1پروژه

مشکين فام

96/11/09 -11تا 13

50123001

روش هاي آماري
و تحقيق درعمليات

ترم1پروژه

رضوي حاجي آقا

96/11/04 -11تا 13

50123002

مديريت
مالي پروژه

ترم1 و 3 پروژه

حسيني نورزاد

96/11/14 -11تا 14

50113003

برنامه دهي و
روش هاي طراحي

ترم 1معماري

سعيد حقير

96/11/03 -11تا 13

50113002

روش تحقيق و
تدوين پايان نامه

ترم 1معماري

رضوي حاجي آقا

96/10/30 -8 تا 10

50113001

طراحي
معماري1

ترم 1معماري

آيوازيان

 

50113007

خاستگاه هاي
نظريه معماري

ترم 3 معماري

سعيد حقير

96/10/28 -11تا 13

50113008

انسان و محيط

ترم3 معماري

داراب ديبا

96/11/01 -8 تا 10

50113009

طرح معماري
ارشد3

ترم 3 معماري

مهندس احمدیان

 

50113010

حقوق
معماري

ترم 3 معماري

اصغر ساعد
صميمي

96/11/04 -11تا 13

50123003

مديريت
تدارکات
پروژه

ترم1پروژه

امير فرجي

96/11/11 -8 تا 10

5012013

روش هاي
مديريت
پروژه2

ترم3 پروژه

سيامک حاجي
يخچالي

96/11/03 -8 تا 10

50123011

سيستم هاي
اطلاعات
مديريت

ترم3 پروژه

نگار ارمغان

96/11/05 -8 تا 10

50123012

پروژه هاي
موردي
مديريت

پروژه و
ساخت95

امير فرجي

96/11/10 -8 تا 10

50173004

روش
تحقيق

منظر96

رضوي حاجي آقا

96/11/14 -11تا 13

50173003

گياه شناسي
کاربردي

منظر96

محسن کافي

96/11/03 -8 تا 10

50173002

شناخت
جزئيات
اجرايي
محوطه

منظر96

محمدجواد ثقفي

96/10/30 -8 تا 10

50173001

طرح
منظر يک

منظر96

شاهچراغی

 

50173001

طرح
منظر يک

معماري95

آیوازیان

 

 


 


برنامه امتحانی
دانشکده معماری
دانشگاه خاتم