برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ ارشد دانشکده فنی‌ و مهندسی

۱۵:۲۷
۱۳۹۶/۱۰/۹

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ ارشد دانشکده فنی‌ و مهندسی


 

كد درس

نام درس

رشته تحصیلی

اسد

زمان امتحان

2103003

ماشين هاي
الکتريکي3

 برق- قدرت

عليرضا سيادن

96/10/28 - 8 10

2103016

بهره برداري -
سيستم هاي
قدرت پيشرفته

 برق- قدرت

ميثم دوستي زاده

96/10/30 - 8 10

2103047

کنترل محرکه
هاي الکتريکي

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

96/11/11 - 11 13

2103007

ديناميک سيستم
هاي قدرت
الکتريکي1

 برق- قدرت

سيد محمد تقي بطحايي

96/11/11 - 8 10

2103011

الکترونيک
قدرت 1

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

96/11/09 - 11 13

20103046

تحليل
سيستمهاي
الکتريکي 2

 برق- قدرت

عليرضا سيادن

96/11/04 - 8 10

2103011

الکترونيک
قدرت 1

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

96/11/09 - 11 13

2113046

مکاترونيک

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

96/11/03 - 11 13

2113005

رياضيات
 پيشرفته

 برق- کنترل

محمدعلي نکويي

96/11/03 - 8 10

2113015

شناسايي
سيستم

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

96/11/05 - 8 10

2113024

شبکه‌هاي
عصبي

 برق- کنترل

مريم ايماني

96/11/12 - 11 13

2113007

کنترل بهينه

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

96/10/30 - 11 13

2113003

کنترل ديجيل

 برق- کنترل

احمد افشار

96/11/05 - 11 13

2113043

اصول
کنترل مدرن

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

96/11/11 - 11 13

2123003

پرد-ش
سيگنال
ديجيل(DSP)

 برق- مخابرات
سيستم

محمدباقر شمس الهي

96/11/10 - 11 13

2123012

سيستم هاي
فازي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني

96/10/28 - 11 13

2123004

فرآيندهاي
تصادفي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني

96/10/30 - 11 13

2123001

مخابرات
ديجيل

 برق- مخابرات
سيستم

کمال محامدپور

96/11/02 - 11 13

2123010

پردازش سيگنال
ديجيل پيشرفته

 برق- مخابرات
سيستم

محمدباقر
شمس الهي

96/11/10 - 11 13

2123013

شبکه هاي
عصبي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني آراني

96/11/12 - 11 13

2063010

مديريت
استراتژيک

 صنايع- سيستم
هاي مالي

نويد جعفري نژاد

96/11/12 - 8 10

2063001

ب-ارهاي
مالي اسلامي

 صنايع- سيستم
هاي مالي

مينو کياني راد

96/10/28 - 11 13

2063002

فرآيندهاي
تصادفي

 صنايع- سيستم
هاي مالي

ابراهيم تيموري

96/11/01 - 11 13

2063004

مدل هاي
انتخاب سبد
سرمايه

 صنايع- سيستم
هاي مالي

فريماه
مخاطب رفيعي

96/11/04 - 11 13

2063003

مديريت
سرمايه گذاري

 صنايع- سيستم
هاي مالي

اميرعباس نجفي

96/11/09 - 8 10

2033006

اصول و مباني
لجستيک و
زنجيره مين

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

ندا معنوي زاده

96/11/08 - 11 13

2033008

فناوري اطلاعات

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

اميد فحي

96/10/30 - 11 13

2033006

اصول و مباني
لجستيک و
زنجيره مين

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محمد رضا
اکبري جوکار

96/11/12 - 11 13

2033005

طراحي
سيستم هاي
صنعتي

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

96/11/03 - 11 13

2033012

مديريت و
برنامه ريزي
تقاضا

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

96/11/10 - 8 10

2033007

تجزيه و تحليل
و طراحي سيستم هاي
لجستيکي

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محمدرضا خلج

96/11/07 - 11 13

2053001

برنامه ريزي
زنجيره عرضه

 صنايع- مديريت

ندا معنوي زاده

96/11/08 - 11 13

2053012

تحقيق در
عمليات

 صنايع- مديريت

حامد فرخي اصل

96/11/02 - 8 10

2053013

آمار

 صنايع- مديريت

حامد فرخي اصل

96/11/14 - 11 13

2053005

بازاريابي

 صنايع- مديريت

نادر سيدکلالي

96/11/12 - 8 10

2053011

نظريه
تصميم گيري

 صنايع- مديريت

فاطمه مجيبيان

96/11/12 - 11 13

2053014

اصول مديريت
و نظريه سازمان

 صنايع- مديريت

محمدهادي صادق

96/10/30 - 11 13

2053004

مديريت
کيفيت جامع

 صنايع- مديريت

مسعود رباني

96/11/10 - 8 10

2053003

شبيه سازي
کامپيوتري

 صنايع- مديريت

مجيد خدمتي

96/11/04 - 11 13

2043032

مديريت
زنجيره تأمين

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

ندا معنوي زاده

96/11/08 - 11 13

2043031

پيش بيني و
آناليزسري هاي
زماني

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

مجيد خدمتي

96/11/10 - 11 13

2043031

پيش بيني
و آناليزسري هاي
زماني

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

هاترا وقوعي

96/11/10 - 11 13

2223008

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

  معماري کامپيوتر

احسان اخترکاوان

96/10/30 - 11 13

2223016

سيستم هاي
عامل پيشرفته

  معماري کامپيوتر

احسان اخترکاوان

96/11/08 - 8 10

2223004

معماري
کامپيوتر
پيشرفته

  معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

96/11/01 - 8 11

2223015

طراحي با
زبان هاي توصيف
سخت افزار

  معماري کامپيوتر

محمد عشقي

96/11/07 - 8 10

2223002

طراحي مدارهاي
پر تراکم پيشرفته

  معماري کامپيوتر

کيوان ناوي

96/11/12 - 8 12

2223017

پول و بانکداري
الکترونيک

  معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

96/11/02 - 11 13

2203021

بينايي
کامپيوتر

   فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

96/11/11 - 8 10

2203018

سيستم هاي
عامل پيشرفته

   فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

96/11/08 - 8 10

2203001

شبکه هاي
کامپوتري
پيشرفته

   فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

96/10/30 - 11 13

2203008

داده کاوي

   فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

96/11/08 - 8 10

2203010

ارزيابي
کارائي سيستمهاي
کامپيوتري

   فناوري اطلاعات

علي موقر

96/10/28 - 8 10

2203020

پول و بانکداري
الکترونيک

   فناوري اطلاعات

محمد  طهراني

96/11/02 - 11 13

2213018

سيستم هاي
عامل پيشرفته

   نرم افزار

احسان اخترکاوان

96/11/08 - 8 10

2213020

بينايي کامپيوتر

   نرم افزار

بابک مجيدي

96/11/11 - 8 10

2213001

ارزيابي کارايي
سيستم هاي
کامپيوتري

   نرم افزار

علي موقر

96/10/28 - 8 10

2213002

 نرم افزار پيشرفته

   نرم افزار

سيد حسن ميريان

96/11/03 - 8 10

2213009

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

نرم افزار

احسان اخترکاوان

96/10/30 - 11 13

2213004

داده کاوي

 نرم افزار

بابک مجيدي

96/11/08 - 8 10

2213021

پول و بانکداري
الکترونيک

  نرم افزار

محمد  طهراني

96/11/02 - 11 13

2233011

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

96/10/30 - 11 13

2233006

يادگيري
ماشين

 هوش مصنوعی

بابک مجيدي

96/11/04 - 11 13

2233003

تصوير پردازي
رقمي

 هوش مصنوعی

محمدتقي منظوري

96/11/01 - 11 13

2233009

سيستم هاي
عامل
پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

96/11/08 - 8 10

2233010

بينايي
کامپيوتر

 هوش مصنوعی

بابک مجيدي

96/11/11 - 8 10

2233009

سيستم هاي
عامل پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

96/11/08 - 8 10

2233013

پول و بانکداري
الکترونيک

 هوش مصنوعی

محمد  طهراني

96/11/02 - 11 13


 


برنامه امتحانی
دانشکده فنی مهندسی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد