برنامه‌ امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

۲۱:۴۱
۱۳۹۶/۱۰/۲۴

برنامه‌ امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی

 

 


تاریخ

ساعت 10-8

ساعت 13-11

ساعت 16-14

پنجشنبه

96/10/28

ریاضی پیش
ریاضی پایه و
کاربردی

پژوهش 1 و 2

شنبه

96/10/30

روانشناسی
فارسی عمومی
  کلیا ت حقوق
بودجه

سازمان و مدیریت
جامعه شناسی
حسابرسی

سه شنبه

96/11/3

حسابداری
صنعتی 1
امور مالی
بین الملل

مدیریت مالی 1

چهارشنبه

96/11/4

اصول
حسابداری 1

اصول
حسابداری 3
میانه 2 و 1

پنجشنبه

96/11/05

مبانی کامپیوتر
روش تحقیق

مالیه عمومی -
حسابداری
مالیاتی

یکشنبه

96/11/08

اقتصاد 1
بانکداری 2
صنعتی 2 
پیشرفته 1 و 2

پول و بانک
پول و ارز
بانکداری خارجی 2

سه شنبه

96/11/10

زبان پیش
زبان تخصصی 1
توسعه اقتصادی

حقوق تجارت و اصول بانکداری

پنجشنبه

96/11/12

تاریخ اسلام و
ریشه های
انقلاب

ارزیابی طرحها
اخلاق اسلامی
اندیشه 1

شنبه

96/11/14

حسابرسی
داخلی بانکها

 

شنبه

96/11/21

امتحانات
معرفی
به استاد

 

 

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ارشد گروه مدیریت و  گروه حسابداری

 

 
كد درسنام درسكد ارائه کلاس درساستادزمانبندي تشکيل کلاسزمان امتحان
1033009تئوري حسابرسيحسابرسي96محمدجواد صفارسفلائييكشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1033015حسابرسي عملياتيحسابرسي96محمود لنگرييكشنبه  از 11:00 تا 14:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1033008بررسي مسائل کاربردي در حسابرسيحسابرسي96نظام الدين رحيمياندوشنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
96-1033003کاربرد قوانين و مقررات مالي بانکي و بازرگاني در حسابرسي حسابرسي97نظام الدين رحيميانشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1033018حسابداري مديريت (حسابرسي)حسابرسي97محسن خوش طينت نيک نيتشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1033007حسابرسي داخليحسابرسي97محمود لنگرييكشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
1003003زبان تخصصي پيشرفتهحسابرسي97نجمه حاجيان يكشنبه  از 11:00 تا 13:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1033019تحليل آماريحسابرسي97مريم قره داغييكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاريحسابداري96ليلا زمانيشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1023007تصميم گيري در مسائل ماليحسابداري96ليلا زمانيشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023020سيستم هاي اطلاعاتي حسابداريحسابداري96فرزانه يوسفي اصلشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
93-1023018حسابرسي پيشرفتهحسابداري96نظام الدين رحيمياندوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
93-1023023مسائل جاري در حسابداريحسابداري96فرزانه يوسفي اصلدوشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
93-1023031آمار پيش نيازحسابداري97مريم قره داغيشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
93-1023019تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاريحسابداري97ليلا زمانيشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
93-1023028زبان تخصصيحسابداري97نجمه حاجيان شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
93-1023016حسابداري مديريتحسابداري97رضوان حجازيدوشنبه  از 17:00 تا 20:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
93-1023021تئوري حسابداري 1حسابداري97محسن خوش طينت نيک نيتدوشنبه  از 14:00 تا 17:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
10231004مديريت ارزيابي عملکردحسابداري مديريت96رضوان حجازيشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
10231011تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري با رويکرد استراتژيکحسابداري مديريت96فرزانه يوسفي اصلشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
10231012سيستمهاي اطلاعات يکپارچه حسابداري مديريتحسابداري مديريت96نجمه حاجيان شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
10231006برنامه ريزي و مديريت استراتژيکحسابداري مديريت96مهناز حسين زادهسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231007مسائل جاري در حسابداري مديريتحسابداري مديريت96ليلا زمانيسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
10231002آمار پيش نيازحسابداري مديريت97مريم قره داغيشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
10231003زبان پيش تخصصيحسابداري مديريت97الهام حميدي باروقسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
10231008مباني حسابداري مديريتحسابداري مديريت97محسن خوش طينت نيک نيتشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
10231006برنامه ريزي و مديريت استراتژيکحسابداري مديريت97مهناز حسين زادهسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
10231023استانداردهاي بين المللي حسابداري حسابداري مديريت96الهام حميدي باروقسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231023استانداردهاي بين المللي حسابداري حسابداري مديريت97الهام حميدي باروقسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
10231021حسابداري ميانه 2جبراني کارشناسيفرزانه يوسفي اصلشنبه  از 11:00 تا 13:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1023036حسابداري صنعتي 2جبراني کارشناسينجمه حاجيان دوشنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1023035حسابداري پيشرفته 2جبراني کارشناسيفرزانه يوسفي اصلچهارشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
1074001روش تحقيق پيشرفتهمديريت توليد97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1074002زبان تخصصيمديريت توليد97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1074003تئوري هاي مديريت پيشرفته مديريت توليد97فاطمه کريمي جعفرييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1074004تحليل آماريمديريت توليد97سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1074005پژوهش عملياتي مديريت توليد97مريم دانشورچهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1074006مديريت توليد پيشرفته مديريت توليد97مريم دانشورچهارشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1073023اصول صف و شبيه سازيصنعتي96سيدحسين رضوي حاجي آقادوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1073024اخلاق و احکام کسب و کار صنعتي96فاطمه کريمي جعفريسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1073003سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفتهصنعتي96امير مانياندوشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1073021هوش مصنوعي و روشهاي فرا ابتکاريصنعتي96مصطفي زنديهسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1073022مهندسي مجدد فرآيندصنعتي96سيدحسين رضوي حاجي آقاسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
1073018روش تحقيق پيشرفتهصنعتي97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1073016زبان تخصصي صنعتي پيش نيازصنعتي97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1073002تئوري هاي مديريت پيشرفتهصنعتي97فاطمه کريمي جعفرييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1073004تحليل آماريصنعتي97سيدحسين رضوي حاجي آقاچهارشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1073017پژوهش عملياتي صنعتي97مريم دانشورچهارشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
1073010مديريت توليد پيشرفتهصنعتي 97مريم دانشورچهارشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1043006حسابداري براي مديرانmba96فاطمه ياريدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1043014مديريت منابع انسانيmba96عباسعلي حاجي کريميدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1043034اخلاق و احکام کسب و کارmba96فاطمه کريمي جعفريسه شنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1043035مديريت بازاريابيmba96سيدرضا جلال زادهسه شنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1043040پياده سازي استراتژيmba96حنان عموزاد مهديرجيچهارشنبه  از 08:00 تا 11:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043030روش تحقيق پيشرفتهmba97سونا بايرام زادهيكشنبه  از 14:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1043041زبان تخصصي پيشرفتهmba97نيما لطفي فروشانيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1043038نظريه هاي سازمان و مديريتmba97سميه قجاونددوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
1043039مديريت استراتژيک پيشرفتهmba97سونا بايرام زادهدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1043002آمارواحتمالmba97مصطفي زنديهسه شنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1043016مديريت استراتژيکmba97سونا بايرام زادهدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053012رفتارمصرف کنندهبازاريابي96سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053025روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريتبازاريابي96سونا بايرام زادهيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053024اصول مذاکرات مکاتبات و قراردادهاي تجاري بازاريابي96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1053022مديريت استراتژيک بازاريابيبازاريابي96سيدمهدي جلاليسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
1053023مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابيبازاريابي96سيدمهدي جلاليسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
1053016تحليل آماريبازاريابي97مريم دانشوريكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1053019روش تحقيق پيشرفتهبازاريابي97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1053030بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته%بازاريابي97سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1053015زبان تخصصي بازرگانيبازاريابي97اميرمهدي ميثميسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1053002تئوريهاي سازمان و مديريت پيشرفتهبازاريابي97عباسعلي حاجي کريميسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093015روش شناسي پژوهش کيفي و آميخته در مديريتبازرگاني بين الملل96سونا بايرام زادهسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1093011مديريت رفتار مصرف کنندهبازرگاني بين الملل96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093014اصول مذاکرات و قراردادهاي بازرگانيبازرگاني بين الملل96وحيد ناصحي فرسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
1093012بازاريابي بين المللي و صادراتبازرگاني بين الملل96محمدرضا کريمي علويجهپنج شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
1093013استراتژي هاي بازرگاني بين المللبازرگاني بين الملل96محمدرضا کريمي علويجهپنج شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
1093001تحليل آماريبازرگاني بين الملل97مريم دانشورسه شنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1093003زبان تخصصيبازرگاني بين الملل97اميرمهدي ميثميسه شنبه  از 15:00 تا 17:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1093005نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفتهبازرگاني بين الملل97عباسعلي حاجي کريميسه شنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
1093004بازاريابي و مديريت بازار پيشرفتهبازرگاني بين الملل97سيدرضا جلال زادهيكشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1093002روش تحقيق پيشرفتهبازرگاني بين الملل97محمود آقا حسينعلي شيرازييكشنبه  از 17:00 تا 19:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113008مهندسي مالي و مديريت ريسکريسک 97سعيد رحيمياندوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113017ابزارهاي مالي اسلاميريسک96حميدرضا آريندوشنبه  از 13:00 تا 15:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
1113006بازارها و نهادهاي ماليريسک97مهدي آسيمادوشنبه  از 18:00 تا 20:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1113019مديريت مالي پيشرفته (سري هاي زماني مالي )ريسک96نادر مهرگاندوشنبه  از 15:00 تا 18:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1113015علوم رياضي اکچوريريسک97احسان محبيان فريكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1113001تحليل آماريريسک97مصطفي پورعليزاده جوبجارکلييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1113016ارزشيابي سرمايه گذاريهاريسک96احمد پويانفريكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
1113003زبان تخصصيريسک97مارال دادبينيكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1113011مدلسازي ماليمديريت ريسک 97سعيد رحيمياندوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1113018مهندسي مالي پيشرفته 2ريسک96محمدعلي رستگاريكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113005تجزيه تحليل صورتهاي ماليريسک97سيد فرهنگ حسينييكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1003002تحليل آماريمالي بانکداري97رباب کلانترييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
1063016علوم و رياضيات اکچواريمالي بانکداري97احسان محبيان فريكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
1063001زبان تخصصيمالي بانکداري97مارال دادبينيكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063011مديريت ريسک در بانکهامالي بانکداري96احمد پويانفريكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
1063012بانکداري بين الملليمالي بانکداري96مهدي رشيديدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/26 از 12:00 تا 14:00 
1063009مدل سازي ماليمالي بانکداري97سعيد رحيمياندوشنبه  از 18:00 تا 20:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
1063003تجزيه و تحليل صورتهاي ماليمالي بانکداري97محمد پورغلامعليدوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
1063007مديريت مالي پيشرفتهمالي بانکداري96مهدي آسيمادوشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
1063004بازارها و نهادهاي ماليمالي بانکداري97هادي جماليانيكشنبه  از 16:00 تا 18:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
1063019حقوق قراردادهاآموزش محورسيدکمال سجادييكشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1113002حقوق قرار دادها آموزش محورسيدکمال سجادييكشنبه  از 12:00 تا 14:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
1063031تحليل فعال پرتفوليوآموزش محور(مالي بانکداري)علي جمالييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1113029تحليل فعال پرتفوليوآموزش محور(ريسک)علي جمالييكشنبه  از 10:00 تا 12:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
1063032مالي بين المللآموزش محور(مالي بانکداري)علي جمالييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 
1113030مالي بين المللآموزش محور(ريسک)علي جمالييكشنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/23 از 09:00 تا 11:00 

 

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم ‌2انسانی

 

كد درس

نام درس

گروه
آموزشي
ارائه
دهنده

كد ارائه
کلاس
درس

استاد

زمان امتحان

30233001

نقد و
بررسي
ادبيات
فارسي
(تطبيقي)

زبان

ادبيات
ترم1

هدا شبرنگ

96/10/28 -8 10

30233004

داستان کوتاه

زبان

ادبيات
ترم1

فريبا پرويز

96/11/02 -11 13

30233002

شعر دوره

رمانتيک

زبان

ادبيات
ترم1

الهام نيلچيان

96/11/11 -14 16

30233003

مقاله
نويسي

زبان

ادبيات
ترم1

هدا شبرنگ

96/11/14 -8 10

30233016

نقد ادبي
(2)

زبان

ادبيات
961

آزيتا آرين

96/10/28 -11 13

30233011

ادبيات قرن
17 و 18

زبان

ادبيات
961

آزيتا آرين

96/11/03 -14 16

30233012

ادبيات اروپا

زبان

ادبيات
961

فريبا پرويزي

96/11/07 -11 13

30233013

شعر معاصر
انگليسي

زبان

ادبيات
961

الهام نيل چيان

96/11/09 -8 10

30233014

روش
تحقيق
در
ادبيات
انگليسي

زبان

ادبيات
961

هدا شبرنگ

96/11/12 -8 10

30233015

سمينار در
ادبيات
انگليسي

زبان

ادبيات
961

فريبا پرويزي

96/11/14 -14 16

39253002

اقتصاد
کلان

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

شعله
باقري پرمهر

96/11/08 -8 10

39253001

اقتصاد
خرد

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

هاترا وقوعي

96/11/10 -14 16

39253021

اقتصاد سنجي
پيش نياز

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

روزبه بالونژاد

96/11/14 -11 13

39253003

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم
اقتصادي

انرژي
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39253022

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

انرژي
961

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

3013001

مسائل
زبان شناسي

زبان

آموزش
ترم 1

علي اکبر
خميجاني

96/10/30 -14 16

3013027

زبان شناسي
در آموزش
زبان

زبان

آموزش
ترم 1

علي اکبر
خميجاني

96/10/30 -14 16

3013000

آزمون سازي
پيش نياز

زبان

آموزش
ترم 1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/02 -14 16

3013003

اصول و
روش
تدريس
زبان هاي
خارجي

زبان

آموزش
ترم 1

محمدرضا
عناني

96/11/04 -11 13

3013028

نگارش متون
علمي دانشگاهي

زبان

آموزش
ترم 1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/08 -8 10

3013029

نرم افزارهاي
پژوهشي
در آموزش
زبان(spss)

زبان

آموزش
ترم 1

مسعود
سيري

96/11/10 -14 16

3013026

روش تحقيق
کمي و
کيفي در
آموزش
زبان

زبان

آموزش
ترم 1

مسعود
سيري

96/11/14 -14 16

3123008

برنامه ريزي
درسي در
آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

محمد نيرو

96/10/28 -11 13

3123010

بررسي
تطبيقي
مديريت و
برنامه ريزي
آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

شاهين
همايون آريا

96/11/01 -8 10

3123013

متون
تخصصي
زبان
انگليسي

مشاوره

آموزش
عالي961

يوسف
محب زادگان

96/11/04 -8 10

3123012

سمينار برمبناي
کارورزي
برنامه ريزي
در آموزش عالي

مشاوره

آموزش
عالي961

حسين
عباسيان

امتحان ندارد

3013007

آزمون زبان
خارجي

زبان

آموزش
961

معصومه
اسجي

96/11/04 -14 16

3013006

اصول و روش
تدريس مهارتها

زبان

آموزش
961

محمدنبي
کريمي

96/11/10 -11 13

3013010

سمينار
(مسائل
آموزش
زبان)

زبان

آموزش
961

معصومه
اسجي

96/11/14 -14 16

3013017

نظريه هاي
جامعه
شناسي
زبان

زبان

آموزش
961گروه1

طاهره
رضايي

96/11/08 -11 13

3013005

زبان شناسي
مقابله اي
و تجزيه و
تحليل
خطاها

زبان

آموزش
961گروه1

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/12 -11 13

3013017

نظريه هاي
جامعه شناسي
زبان

زبان

آموزش
961گروه2

طاهره
رضايي

96/11/08 -11 13

3013005

زبان شناسي
مقابله اي
و تجزيه و
تحليل
خطاها

زبان

آموزش
961گروه2

محمدمهدي
حاج ملک

96/11/12 -11 13

3213014

بيع
بين المللي2

حقوق

تجارت
961

محمد صادق
لباني

96/11/07 -11 13

3213015

قراردادهاي
بين المللي

حقوق

تجارت
961

محمد صادق
لباني

96/11/09 -8 10

3213016

ماليه و
تضمين
هاي
بازرگاني

حقوق

تجارت
961

فهيمه
فيروزبخت

96/11/11 -8 10

3213017

حقوق حمل و
نقل هوايي
و زميني کالا
در بازرگاني
بين المللي

حقوق

تجارت
961

سيدکمال
سجادي

96/11/14 -8 10

39233007

مهندسي
نرم افزار

علوم
اقتصادي

تجارت
961

احسان
اخترکاوان

96/10/30 -8 10

3903019

بازاريابي
اينترنتي

علوم
اقتصادي

تجارت
961

نازيلا
نياکان

96/11/04 -14 16

39233008

تجارت
بين الملل

علوم
اقتصادي

تجارت
961

آرين
دانشمند

96/11/08 -11 13

3903021

استراتژي
تجارت
الکترونيک

علوم
اقتصادي

تجارت
961

فريد
خوش الحان

96/11/11 -14 16

3213004

حقوق
شرکت ها و
موسسات
تجاري

حقوق

تجارت
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/01 -14 16

3203006

حقوق رقابت

حقوق

تجارت
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/03 -8 10

3213002

مسئوليت
مدني در
تجارت
بين الملل

حقوق

تجارت
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/05 -8 10

3213005

تعارض قوانين
تطبيقي و
صلاحيت
بين المللي

حقوق

تجارت
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/07 -8 10

3213003

بيمه هاي
بازرگاني
بين الملل

حقوق

تجارت
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/09 -8 10

3213008

متون حقوقي

حقوق

تجارت
ترم1

ميترا
ضرابي

96/11/11 -11 13

3213011

بيع
بين المللي1

حقوق

تجارت
ترم1

مرتضي
شهبازي نيا

96/11/14 -11 13

39233001

کليات
فناوري
اطلاعات

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

احسان
اخترکاوان

96/10/30 -8 10

39233003

اقتصاد
اطلاعات

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

محمدعلي
جمالي

96/11/02 -8 10

39233002

زبان تخصصي

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

عبدالباسط
سعيديان

96/11/07 -14 16

39233009

اقتصاد خرد
(تجارت
الکترونيک)

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

فاطمه
بزازان

96/11/10 -14 16

3903022

اقتصاد سنجي
(تجارت
الکترونيک)

علوم
اقتصادي

تجارت
ترم1

شعله باقري
پرمهر

96/11/14 -11 13

3103002

نظريه ها و
روش هاي
مشاوره
گروهي

مشاوره
خانواده

تداخل

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -11 13

3313001

بررسي و
ترجمه
آثار اسلامي

زبان

ترجمه
ترم1

ميرسعيد
موسوي
رضوي

96/11/02 -14 16

3313004

مباني نظري
ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

هليا
واعظيان

96/11/04 -8 10

3313006

فلسفه تعليم
و تربيت

زبان

ترجمه
ترم1

مرضيه
عالي

96/11/08 -14 16

3313005

کارگاه
ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

مزدک
بلوري

96/11/10 -8 10

3313003

واژه شناسي،
معادل
گزيني
در ترجمه

زبان

ترجمه
ترم1

تهمينه
حيدرپور

96/11/12 -11 13

3313002

مقاله نويسي

زبان

ترجمه
ترم1

هليا
واعظيان

96/11/14 -8 10

3313018

کاربرد
رايانه
در ترجمه

زبان

ترجمه
961

هليا
واعظيان

96/10/30 -14 16

3313017

زبانشناسي
کاربردي
در ترجمه

زبان

ترجمه961

ميرسعيد
موسوي
رضوي

96/11/01 -11 13

3313016

نقد کاربردي
در ادبيات
انگليسي

زبان

ترجمه
961

مزدک
بلوري

96/11/03 -14 16

3313015

ادب فارسي
در ادبيات
جهان

زبان

ترجمه
961

هليا
واعظيان

96/11/05 -11 13

3313013

ارزشيابي
پيشرفته
در ترجمه

زبان

ترجمه
961

فرزانه
فرحزاد

96/11/09 -11 13

3313014

سمينار
مسائل
ترجمه

زبان

ترجمه
961

فرزانه
فرحزاد

96/11/14 -14 16

39033017

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

39133004

اقتصاد کلان
(توسعه)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

شعله باقري
پرمهر

96/11/08 -8 10

39133003

اقتصاد خرد
(توسعه)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

هاترا
وقوعي

96/11/10 -14 16

39033004

اقتصاد سنجي
(پيش نياز)

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

روزبه
بالونژاد

96/11/14 -11 13

39033003

اقتصاد سنجي
پيشرفته

علوم
اقتصادي

توسعه
ترم1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39133007

اقتصاد منابع

علوم
اقتصادي

توسعه
961

سمانه عابدي

96/11/02 -14 16

39133001

اقتصاد توسعه

علوم
اقتصادي

توسعه
961

اسماعيل
صفرزاده

96/11/10 -14 16

3103002

نظريه ها و
روش هاي
مشاوره
گروهي

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -11 13

3113018

آمار استنباطي

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

محمدرضا
فلسفي نژاد

96/11/02 -8 10

3103025

هدايت و
مشورت
در اسلام

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

منوچهر
فضلي خاني

96/11/04 -8 10

3103001

نظريه هاي
پيشرفته
مشاوره و
روان درماني

مشاوره
خانواده

خانواده
ترم1

آناهي
خدابخشي

96/11/08 -14 16

3103026

سمينار مسايل
خانواده و
ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

تقي
پورابراهيم

96/11/07 -14 16

3103027

سنجش و
ارزيابي
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

آناهي
خدابخشي

96/11/10 -8 10

3103029

تهيه و کاربرد
آزمونهاي
هوش و استعداد

مشاوره
خانواده

خانواده
961

آناهي
خدابخشي

96/11/12 -11 13

3103028

کارورزي
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

مشاوره
خانواده

خانواده
961

سيمين
حسينيان

امتحان ندارد

3223006

حقوق مدني

حقوق

خصوصي
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/10/30 -8 10

3223004

آيين دادرسي
مدني

حقوق

خصوصي
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/02 -8 10

3223002

حقوق
تجارت

حقوق

خصوصي
ترم1

اسمعيل
فرجي

96/11/04 -8 10

3223005

متون فقه1

حقوق

خصوصي
ترم1

محمدباقر
پارساپور

96/11/09 -11 13

3223011

حقوق
تجارت
بين الملل

حقوق

خصوصي
ترم1

مرتضي
شهبازي نيا

96/11/11 -11 13

3203001

مسئوليت مدني

حقوق

خصوصي
961

محمد
جعفري مجد

96/10/28 -11 13

3213013

مقررات
جهاني و
بين المللي
تجارت

حقوق

خصوصي
961

مريم
افشاري

96/11/01 -8 10

3223012

حقوق
مدني
تطبيقي

حقوق

خصوصي
961

سيدکمال
سجادي

96/11/01 -11 13

3223014

حقوق
دريايي

حقوق

خصوصي
961

سيدکمال
سجادي

96/11/03 -11 13

3223015

اصول فقه2

حقوق

خصوصي
961
 

محمدباقر
پارساپور

96/11/07 -14 16

3223013

متون فقه2

حقوق

خصوصي
961

محمدباقر
پارساپور

96/11/09 -11 13

3113003

روشهاي
آماري
پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

محمدرضا
فلسفي نژاد

96/11/07 -8 10

3113004

پيسکوفيزيولوژي و
نوروسايکولوژي

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

ماندانا
نيکنام

96/11/11 -11 13

3113017

روانشناسي
عمومي
پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

سيدعلي
حسيني
المدني

96/11/14 -8 10

3113005

روانشناسي
عمومي
(پيش نياز)

مشاوره

روان
عمومي
ترم 1

ماندانا
نيکنام

96/10/30 -8:00 10

3113002

نظريه هاي
رشد پيشرفته

مشاوره

روان
عمومي
ترم1

شهلا
پاکدامن

96/11/09 -11 13

39033017

نرم افزار
EVIEWS

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

محمد مهدي
موسوي

96/11/03 -11 13

39273001

اقتصاد خرد
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

هاترا
وقوعي

96/11/10 -14 16

39273021

اقتصاد سنجي
پيش نياز
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

روزبه
بالونژاد

96/11/14 -11 13

39273003

اقتصاد سنجي
پيشرفته
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

محمد مهدي
موسوي

96/11/14 -11 13

39273002

اقتصاد کلان
(سيستم هاي
اقتصادي)

علوم
اقتصادي

سيستم
ترم 1

روزبه
بالونژاد

1398/11/08 -8 10

39033009

اقتصاد ايران
(علوم اقتصادي)

علوم
اقتصادي

علوم
اقتصادي
961

شعله باقري
پرمهر

96/11/02 -11 13

39033018

اقتصاد پولي

علوم
اقتصادي

علوم
اقتصادي
961

روزبه
بالونژاد

96/11/07 -11 13

3113015

روان شناسي
تجربي

مشاوره

عمومي
961

سيده منور
يزدي

96/11/07 -8 10

3113014

روان شناسي
اجتماعي
پيشرفته

مشاوره

عمومي
961

شهلا
پاکدامن

96/11/09 -11 13

3113019

مباحث
جديد در
آسيب شناسي
رواني

مشاوره

عمومي
961

آناهي
خدابخشي

96/11/11 -8 10

3113007

انگيزش و هيجان

مشاوره

عمومي
961

سيدعلي
حسيني
المدني

96/11/14 -8 10

3113013

سمينار در
نظريه ها و
يافته هاي
روان شناسي

مشاوره

عمومي
961

آناهي
خدابخشي

امتحان ندارد

3203004

حقوق
اعتبارات
اسنادي
و ضمانتنامه
بانکي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

مهدي
منتظر

96/10/28 -8 10

3203002

حقوق
تجارت
الکترونيکي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

محمد صادق
لباني

96/11/01 -14 16

3203007

مباني
فقهي-
حقوق
مالي-
اقتصادي 1

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

مصطفي
نورالهي

96/11/03 -14 16

3203015

حقوق
مسئوليت
مدني

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

بيگلر
صفربيگ زاده

96/11/05 -8 10

3203026

حقوق
مالکيت
معنوي

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/08 -8 10

3203003

متون
حقوقي1

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

ميترا
ضرابي

96/11/11 -11 13

3203020

حقوق بيمه

حقوق

مالي
اقتصادي
ترم1

سيدکمال
سجادي

96/11/14 -11 13

3203019

سازمانهاي
اقتصادي
بين المللي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

مريم
افشاري

96/11/01 -8 10

3203018

تجزيه و
تحليل آرا
قضايي
مرتبط با
مسائل
مالي و
اقتصادي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

دکتر
قربانوند

96/11/03 -14 16

3203016

حقوق مالي -
محاسباتي
و بودجه

حقوق

مالي
اقتصادي
961

بابک
درويشي

96/11/05 -11 13

3203017

حقوق
مالياتي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

بابک
درويشي

96/11/08 -11 13

3203009

روش هاي
استقراض
-منابع مالي
بين المللي

حقوق

مالي
اقتصادي
961

مصطفي
نورالهي

96/11/10 -11 13

3903020

اقتصاد پول
و بانکداري

علوم
اقتصادي

مشترک
اقتصاد
961

محمد 
طهراني

96/11/02 -11 13

 

 

برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی

 


نام درس

رشته تحصیلی

اسد

زمان امتحان

2103003

ماشين هاي
الکتريکي3

 برق- قدرت

عليرضا سيادن

2103016

بهره برداري -
سيستم هاي
قدرت پيشرفته

 برق- قدرت

ميثم دوستي زاده

2103047

کنترل محرکه
هاي الکتريکي

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

2103007

ديناميک سيستم
هاي قدرت
الکتريکي1

 برق- قدرت

سيد محمد تقي بطحايي

2103011

الکترونيک
قدرت 1

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

20103046

تحليل
سيستمهاي
الکتريکي 2

 برق- قدرت

عليرضا سيادن

2103011

الکترونيک
قدرت 1

 برق- قدرت

سيد ابراهيم افجه اي

2113046

مکاترونيک

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

2113005

رياضيات
 پيشرفته

 برق- کنترل

محمدعلي نکويي

2113015

شناسايي
سيستم

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

2113024

شبکه‌هاي
عصبي

 برق- کنترل

مريم ايماني

2113007

کنترل بهينه

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

2113003

کنترل ديجيل

 برق- کنترل

احمد افشار

2113043

اصول
کنترل مدرن

 برق- کنترل

عبدالله شميسا

2123003

پرد-ش
سيگنال
ديجيل(DSP)

 برق- مخابرات
سيستم

محمدباقر شمس الهي

2123012

سيستم هاي
فازي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني

2123004

فرآيندهاي
تصادفي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني

2123001

مخابرات
ديجيل

 برق- مخابرات
سيستم

کمال محامدپور

2123010

پردازش سيگنال
ديجيل پيشرفته

 برق- مخابرات
سيستم

محمدباقر
شمس الهي

2123013

شبکه هاي
عصبي

 برق- مخابرات
سيستم

مريم ايماني آراني

2063010

مديريت
استراتژيک

 صنايع- سيستم
هاي مالي

نويد جعفري نژاد

2063001

ب-ارهاي
مالي اسلامي

 صنايع- سيستم
هاي مالي

مينو کياني راد

2063002

فرآيندهاي
تصادفي

 صنايع- سيستم
هاي مالي

ابراهيم تيموري

2063004

مدل هاي
انتخاب سبد
سرمايه

 صنايع- سيستم
هاي مالي

فريماه
مخاطب رفيعي

2063003

مديريت
سرمايه گذاري

 صنايع- سيستم
هاي مالي

اميرعباس نجفي

2033006

اصول و مباني
لجستيک و
زنجيره مين

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

ندا معنوي زاده

2033008

فناوري اطلاعات

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

اميد فحي

2033006

اصول و مباني
لجستيک و
زنجيره مين

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محمد رضا
اکبري جوکار

2033005

طراحي
سيستم هاي
صنعتي

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

2033012

مديريت و
برنامه ريزي
تقاضا

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محسن شيخ سجاديه

2033007

تجزيه و تحليل
و طراحي سيستم هاي
لجستيکي

 صنايع- لجستيک
و زنجيره تأمين

محمدرضا خلج

2053001

برنامه ريزي
زنجيره عرضه

 صنايع- مديريت

ندا معنوي زاده

2053012

تحقيق در
عمليات

 صنايع- مديريت

حامد فرخي اصل

2053013

آمار

 صنايع- مديريت

حامد فرخي اصل

2053005

بازاريابي

 صنايع- مديريت

نادر سيدکلالي

2053011

نظريه
تصميم گيري

 صنايع- مديريت

فاطمه مجيبيان

2053014

اصول مديريت
و نظريه سازمان

 صنايع- مديريت

محمدهادي صادق

2053004

مديريت
کيفيت جامع

 صنايع- مديريت

مسعود رباني

2053003

شبيه سازي
کامپيوتري

 صنايع- مديريت

مجيد خدمتي

2043032

مديريت
زنجيره تأمين

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

ندا معنوي زاده

2043031

پيش بيني و
آناليزسري هاي
زماني

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

مجيد خدمتي

2043031

پيش بيني
و آناليزسري هاي
زماني

 صنايع - سيستم هاي
اقتصادي - اجتماعي

هاترا وقوعي

2223008

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

  معماري کامپيوتر

احسان اخترکاوان

2223016

سيستم هاي
عامل پيشرفته

  معماري کامپيوتر

احسان اخترکاوان

2223004

معماري
کامپيوتر
پيشرفته

  معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

2223015

طراحي با
زبان هاي توصيف
سخت افزار

  معماري کامپيوتر

محمد عشقي

2223002

طراحي مدارهاي
پر تراکم پيشرفته

  معماري کامپيوتر

کيوان ناوي

2223017

پول و بانکداري
الکترونيک

  معماري کامپيوتر

محمد  طهراني

2203021

بينايي
کامپيوتر

   فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

2203018

سيستم هاي
عامل پيشرفته

   فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

2203001

شبکه هاي
کامپوتري
پيشرفته

   فناوري اطلاعات

احسان اخترکاوان

2203008

داده کاوي

   فناوري اطلاعات

بابک مجيدي

2203010

ارزيابي
کارائي سيستمهاي
کامپيوتري

   فناوري اطلاعات

علي موقر

2203020

پول و بانکداري
الکترونيک

   فناوري اطلاعات

محمد  طهراني

2213018

سيستم هاي
عامل پيشرفته

   نرم افزار

احسان اخترکاوان

2213020

بينايي کامپيوتر

   نرم افزار

بابک مجيدي

2213001

ارزيابي کارايي
سيستم هاي
کامپيوتري

   نرم افزار

علي موقر

2213002

 نرم افزار پيشرفته

   نرم افزار

سيد حسن ميريان

2213009

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

نرم افزار

احسان اخترکاوان

2213004

داده کاوي

 نرم افزار

بابک مجيدي

2213021

پول و بانکداري
الکترونيک

  نرم افزار

محمد  طهراني

2233011

شبکه هاي
کامپيوتري
پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

2233006

يادگيري
ماشين

 هوش مصنوعی

بابک مجيدي

2233003

تصوير پردازي
رقمي

 هوش مصنوعی

محمدتقي منظوري

2233009

سيستم هاي
عامل
پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

2233010

بينايي
کامپيوتر

 هوش مصنوعی

بابک مجيدي

2233009

سيستم هاي
عامل پيشرفته

 هوش مصنوعی

احسان اخترکاوان

2233013

پول و بانکداري
الکترونيک

 هوش مصنوعی

محمد  طهراني

 


 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی