دانشکده فنی مهندسی : برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته‌های کارشناسی‌ ارشد

۰۷:۵۷
۱۳۹۷/۳/۵

دانشکده فنی مهندسی : برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته‌های کارشناسی‌ ارشد

دانشکده فنی مهندسی : برنامه امتحانات پایان ترم اول 98-97 رشته‌های کارشناسی‌ ارشد

 

نام درسگروه آموزشي ارائه دهندهاستادزمانبندي تشکيل کلاسزمان امتحان
کنترل مدرنمهندسي برق- قدرتعبدالله شميساچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
ديناميک سيستم هاي قدرت الکتريکي1مهندسي برق- قدرتسيد محمد تقي بطحاييچهارشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2مهندسي برق- قدرتسيد ابراهيم افجه ايچهارشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
الکترونيک قدرت 1مهندسي برق- قدرتسيد ابراهيم افجه ايچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
مباحث ويژه در کنترل 1مهندسي برق- کنترلمريم فتاحيچهارشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
اصول کنترل مدرنمهندسي برق- کنترلعبدالله شميساچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
رياضيات مهندسي پيشرفتهمهندسي برق- کنترلمحمدعلي نکوييچهارشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 12:00 تا 14:00 
شناسايي سيستممهندسي برق- کنترلعبدالله شميساپنج شنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
کنترل ديجيتالمهندسي برق- کنترلاحمد افشارپنج شنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
کنترل بهينهمهندسي برق- کنترلعبدالله شميساپنج شنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي فازيمهندسي برق- کنترلمريم ايماني آرانيچهارشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
مخابرات ديجيتالمهندسي برق- مخابرات سيستمکمال محامدپورچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
پردازش سيگنال ديجيتال(DSP)مهندسي برق- مخابرات سيستممحمدباقر شمس الهيچهارشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/26 از 09:00 تا 11:00 
پردازش تصويرمهندسي برق- مخابرات سيستمحامد خوش نيتپنج شنبه  از 08:00 تا 10:00 1397/10/30 از 09:00 تا 11:00 
مخابرات ماهواره ايمهندسي برق- مخابرات سيستمحامد خوش نيتپنج شنبه  از 10:30 تا 13:00 1397/11/02 از 09:00 تا 11:00 
فرآيندهاي تصادفيمهندسي برق- مخابرات سيستممهسا اخباريپنج شنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/03 از 12:00 تا 14:00 
اصول مهندسي ماليمهندسي صنايع- سيستم هاي ماليمحمدعلي جماليشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/24 از 12:00 تا 14:00 
مدل هاي انتخاب سبد سرمايهمهندسي صنايع- سيستم هاي ماليفريماه مخاطب رفيعييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکمهندسي صنايع- سيستم هاي مالياميد فتاحيشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
بازارهاي مالي اسلاميمهندسي صنايع- سيستم هاي ماليمينو کياني راديكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
اقتصاد سنجيمهندسي صنايع- سيستم هاي ماليمجيد ميرزائي قزاانيسه شنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامينمهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمينندا معنوي زادهچهارشنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيکيمهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمينسعيد علائييكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
تصميم گيري با معيار چندگانهمهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمينعلي حاجي آقابزرگي اميرييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
مدل هاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و نقلمهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمينسعيد علائيدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
طراحي سيستم هاي صنعتيمهندسي صنايع- لجستيک و زنجيره تأمينعلي حاجي آقابزرگي اميرييكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
بازاريابيمهندسي صنايع- مديريت مهندسيسيدرضا جلال زادهدوشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
مهندسي سيستممهندسي صنايع- مديريت مهندسيسعيد علائيچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 
برنامه ريزي راهبرديمهندسي صنايع- مديريت مهندسيمحمد رحيمي مقدمدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمينمهندسي صنايع- مديريت مهندسيندا معنوي زادهچهارشنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تصميم گيري با معيار چندگانهمهندسي صنايع- مديريت مهندسيعلي حاجي آقابزرگي اميرييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/04 از 09:00 تا 11:00 
فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکمهندسي صنايع- مديريت مهندسياميد فتاحيشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/20 از 09:00 تا 11:00 
طراحي سيستمهاي صنعتيمهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم هاعلي حاجي آقابزرگي اميرييكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي خطيمهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم هامجيد رفيعييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/23 از 12:00 تا 14:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمينمهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم هاندا معنوي زادهچهارشنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
تحليل آماري چند متغيرهمهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم هامحمد رحيمي مقدمچهارشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي رياضي مهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعيمسعود ربانيسه شنبه  از 10:00 تا 13:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تأمينمهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعيندا معنوي زادهدوشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/29 از 09:00 تا 11:00 
برنامه ريزي حمل و نقلمهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعيسعيد علائيدوشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
مدل سازي پويايي سيستممهندسي صنايع - سيستم هاي اقتصادي - اجتماعيمحمد رحيمي مقدمسه شنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/27 از 12:00 تا 14:00 
مکانيک آماري پيشرفتهمهندسي فناوري هاي نوينعرفانه بهجتشنبه  از 09:00 تا 12:00 شنبه  از  از 14:00 تا 17:00 1397/11/07 از 09:00 تا 11:00 
فيزيک حالت جامد پيشرفتهمهندسي فناوري هاي نوينعليرضا متقي زادهسه شنبه  از 09:00 تا 12:00 سه شنبه  از  از 14:00 تا 17:00 1397/11/06 از 09:00 تا 11:00 
مکانيک کوانتومي پيشرفتهمهندسي فناوري هاي نوينداود نصراصفهانييكشنبه  از 09:00 تا 12:00 يكشنبه  از  از 14:00 تا 17:00 1397/11/08 از 09:00 تا 11:00 
خواص مکانيکي جامداتمهندسي فناوري هاي نوينخشايار خازنچهارشنبه  از 09:00 تا 12:00 چهارشنبه  از  از 14:00 تا 17:00 1397/11/09 از 09:00 تا 11:00 
نانومغناطيس و اسپينترونيک:اصول و کاربردمهندسي فناوري هاي نوينساناز حق گويكشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/11/07 از 09:00 تا 11:00 
نانو بيو تکنولوژيمهندسي فناوري هاي نوينالکساندرا ساتالوفيكشنبه  از 14:00 تا 16:00 1397/11/06 از 09:00 تا 11:00 
مواد آلي کاربرديمهندسي فناوري هاي نويناميرحسين عليانچهارشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/11/09 از 09:00 تا 11:00 
معماري کامپيوتر پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوترمحمد  طهرانييكشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/22 از 09:00 تا 11:00 
طراحي با زبان هاي توصيف سخت افزارمهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوترمحمد عشقييكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/24 از 09:00 تا 11:00 
طراحي مدارهاي پر تراکم پيشرفته مهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوترکيوان ناوييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/30 از 12:00 تا 14:00 
پول و بانکداري الکترونيکمهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوترمحمد  طهرانييكشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
سيستم هاي عامل پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتراحسان اخترکاوانيكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- معماري کامپيوتراحسان اخترکاوانيكشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
شبکه هاي کامپوتري پيشرفته مهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعاتاحسان اخترکاوانيكشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي عامل پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعاتاحسان اخترکاوانيكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
داده کاويمهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعاتبابک مجيديشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
ارزيابي کارائي سيستمهاي کامپيوتريمهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعاتعلي موقريكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
پول و بانکداري الکترونيکمهندسي کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعاتمحمد  طهرانييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/01 از 09:00 تا 11:00 
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزاراحسان اخترکاوانيكشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/20 از 12:00 تا 14:00 
سيستم هاي عامل پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزاراحسان اخترکاوانيكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/25 از 12:00 تا 14:00 
داده کاويمهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزاربابک مجيديشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/29 از 12:00 تا 14:00 
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتريمهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزارعلي موقريكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/03 از 09:00 تا 11:00 
مهندسي نرم افزار پيشرفتهمهندسي کامپيوتر- مهندسي نرم افزارسيد حسن ميريان حسين آباديسه شنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
رباتهاي متحرک خودگردانمهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکزبابک مجيديشنبه  از 09:00 تا 12:00 1397/10/22 از 12:00 تا 14:00 
يادگيري ماشينمهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکزبابک مجيديشنبه  از 13:00 تا 16:00 1397/10/25 از 09:00 تا 11:00 
تصوير پردازي رقميمهندسي کامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيکزمحمدتقي منظوري شلمانييكشنبه  از 16:00 تا 19:00 1397/11/02 از 12:00 تا 14:00 

 


 


برنماه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد