برگزاری سخنرانی دکتر احمد لشکری‌پور در دانشگاه خاتم

۱۷:۱۶
۱۳۹۷/۶/۷

برگزاری سخنرانی دکتر احمد لشکری‌پور در دانشگاه خاتم

 


دانشگاه خاتم
سخنرانی