فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم

۱۴:۰۹
۱۳۹۷/۶/۱۱

فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم

((فرآیند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی98-1397 دانشگاه خاتم))

 

 

گروه اول : به صورت کاملا نقد
دانشجو شهریه را به صورت کاملا نقد واریز می‌کند.

 

 

 

گروه دوم: به‌صورت اقساط

   دانشجویانی که تمایل به پرداخت شهریه به صورت اقساطی دارند می‌توانند به روش زیر عمل کنند:


 

 

 

توجه:  در چک‌های واگذاری در مقابل عنوان "در وجه" (بانک پاسارگاد جهت واریز به حساب شماره 2-10752175-8100-201 به نام موسسه آموزش بزرگ خاتم بابت بخشی از شهریه اینجانب ...... به شماره دانشجویی ......) به طور کامل و خوانا نگاشته شود. (هیچ بخشی یا کلمه ای به متن چک اضافه یا از آن کم نشود.)

 

 

چک های صادره توسط دانشجویان می‌بایست حداکثر طی سه فقره چک صورت پذیرد (تاریخ مندرج  بر روی چک در صورت پرداخت یک فقره 1397/05/27 (به میزان 100% مبلغ مانده پرداخت نشده) و یا دوفقره چک 1397/07/25  و 25/08/97 (هر یک به اندازه 50% الباقی شهریه پرداخت نشده) یا سه فقره چک به ترتیب 1397/07/25 و 1397/08/25 و 1397/09/25 (هر یک به اندازه 33% الباقی شهریه پرداخت نشده)(چک با تاریخی غیر از تاریخ های مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.)

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد میبایست 12,000,000 ریال و کارشناسی 5,000,000 ریال  از شهریه خود را به صورت پرداخت الکترونیک پس از تحویل رسید چکها به امور‌مالی دانشگاه ، واریز نمایند.


 


دانشگاه خاتم
فرآیند ثبت نام