اولین کارگاه دانش‌افزایی اعضای هیات‌علمی در دانشگاه خاتم برگزارشد.(گزارش تصویری)

۰۹:۵۶
۱۳۹۶/۶/۱۴

اولین کارگاه دانش‌افزایی اعضای هیات‌علمی در دانشگاه خاتم برگزارشد.(گزارش تصویری)


دانشگاه خاتم
هیات علمی
کارگاه دانش افزایی