دوازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای عملیاتی

۱۶:۴۳
۱۳۹۵/۸/۱۸

دوازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای عملیاتی


دانش بنیان
دانشگاه خاتم
دوازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای عملیاتی
همایش