برنامه هفتگی رشته‌های کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

۱۴:۲۲
۱۳۹۶/۷/۱۰

برنامه هفتگی رشته‌های کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

رشته تحصیلی

مدیریت امور بانکی

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

1

2

3

4

7

1

2

شماره کلاس

109

108

107

106

104

103

102

شنبه

     

بودجه

تربیت بدنی

     

دکتر
پور غلامــعلی

دکترپور کیانی

     

8-11
(کلاس (101

9-11

     

تربیت بدنی

بودجه

     

دکترپور کیانی

دکتر   بیگدلی

     

11-13

11-14

یکشنبه

روانشناسی

اصول
حسابداری 1

اصول
بانکداری

ریاضی
کاربردی 2

مالیه
عمومی

پژوهش
عملیاتی 2

 

دکتر
نیکنام

دکتر
حاجیان

آقای
شعبانی

دکتر
اصغری

دکتر
ولیمقدم

دکتر
مشیری

 

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

 

اصول
حسابداری 1

روانشناسی

ریاضی
کاربردی 2

اصول
بانکداری

پژوهش
عملیاتی 1

  

دکتر
زمانی

دکتر
نیکنام

دکتر
اصغری

مهندس
معلمیان

دکتر
مشیری

  

11-14

11-13

11-14

11-14

11-14

  

سه شنبه

ریاضی پیش
دانشگاهی

اصول
اقتصاد 1

سازمان و
مدیریت

حسابداری
صنعتی 1

بانکداری
داخلی 2

حقوق
تجارت

امور مالی
 بین الملل

دکتر
چقازردی

دکتر
فرامرزی

دکتر
حیدری

آقای
محمودزاده

 

دکتر
وحیدی

دکتر
کیانی راد

8-11

9-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

اصول
اقتصاد 1

ریاضی پیش
دانشگاهی

حسابداری
صنعتی 1

سازمان
و مدیریت

زبان
تخصصی 1

امور مالی
بین الملل

حقوق
تجارت

دکتر
فرامرزی

دکتر
چقازردی

آقای
محمودزاده

دکتر
صادق

خانم
عبدالعلیزاده

دکتر
کیانی راد

 

11-13

11-14

11-14

11-14

11-13

11-14

11-14

پنجشنبه

اصول
اقتصاد 1

زبان پیش
دانشگاهی

مبانی
کامپیوتر

پول و
بانک

مدیریت
مالی 1

بانکداری
خارجی 2

حسابداری
مالیاتی

دکترفرامرزی

دکترمیرزایی

دکتراخترکاوان

دکترنظریان

دکترحمیدی

دکترزمانی

دکترقزلباش

8-10

8-11

8-11

8-10

8-11

8-11

8-10

اندیشه اسلامی 1

اصول
اقتصاد 1

پول و بانک

تاریخ
اسلام

کلیات
حقوق

حسابداری
مالیاتی

ارزیابی
طرح ها

دکترآشوری

دکترفرامرزی

دکترنظریان

دکترحقیقت

دکترفیروزبخت

دکترقزلباش

 

10-12

11-13

11-13

10-12

11-13

11-13

10-12

زبان پیش
دانشگاهی

اندیشه
اسلامی 1

تاریخ
اسلام

مبانی
کامپیوتر

ریشه های
انقلاب اسلامی

ارزیابی
طرح ها

بانکداری
خارجی 2

دکترمیرزایی

دکترآشوری

دکترحقیقت

دکتراخترکاوان

دکترآقاجری

 

دکترزمانی

12-15

13-15

13-15

12-15

13-15

13-15

12-15

 

رشته تحصیلی

حسابداری

ترم تحصیلی

ترم 1

ترم 3

ترم 5

ترم 7

گروه

3

4

5

6

8

8

3

4

شماره کلاس

109

108

107

106

104

101

103

102

شنبه

اصول
حسابداری 1

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 3

جامعه
شناسی

حسابداری
میانه 2

 

بودجه

تربیت بدنی

دکتر
حمیدی

دکتر
فرح بخش

دکتر
زمانی

دکتر
صادقی

دکتر
حاجیان

 

دکتر
 بیگدلی

دکتر پورکیانی

8-10

8-11

9-11

8-11

8-10

 

8-11

9-11

اصول
اقتصاد 1

اصول
حسابداری 1

جامعه
شناسی

اصول
حسابداری 3

حسابداری
صنعتی 2

 

تربیت
بدنی

بودجه

دکتر
فرح بخش

آقای
بخشایی

دکتر
صادقی

دکتر
یوسفی

دکتر
حمیدی

 

دکتر
پورکیانی

دکتر
بیگدلی

11-14

11-13

11-14

11-13

11-14

 

11-13

11-14

دوشنبه

اصول
حسابداری 1

اخلاق

اصول
حسابداری 3

اصول
حسابداری 3

حسابداری
میانه 2

حسابداری
میانه 1

توسعه
اقتصادی

روش
 تحقیق

دکتر
حمیدی

دکتر
شرفی

دکتر
زمانی

دکتر
یوسفی

دکتر
حاجیان

دکتر
فیالی

دکتر
ولیمقدم

دکتر
زرنگار

8-10

8-10

8-10

8-10

8-10

8-12

8-11

8-11

اخلاق

اصول
حسابداری 1

حقوق
تجارت

حقوق
تجارت

پژوهش
عملیاتی 1

 

روش
تحقیق

توسعه
اقتصادی

دکتر
شرفی

آقای
بخشایی

دکتر
فیروزبخت

دکتر
فیروبخت

دکتر
نوفرستی

 

دکتر
زرنگار

دکتر
ولی مقدم

10-12

10-12

10-13
(کلاس106)

10-13

10-13

 

11-14

11-14

زبان پیش
دانشگاهی

زبان پیش
دانشگاهی

      
        

12-14

12-14

      

چهارشنبه

فارسی

ریاضی پیش
دانشگاهی

پول و ارز
و بانکداری

ریاضی
کاربردی

حسابرسی 1

حسابداری
پیشرفته 1

مدیریت
مالی 1

حسابداری

پیشرفته 2

دکتر
محمدی

دکتر
محمودزاده

دکتر
جمشیدی

آقای
تقوی طلب

دکتر
رحیمیان

دکتر
پورغلامعلی

آقای
محمودزاده

دکتر
خوش طینت

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

ریاضی پیش
دانشگاهی

فارسی

ریاضی
کاربردی

پول و ارز
و بانکداری

زبان
تخصصی

 

حسابداری
پیشرفته 2

مدیریت
مالی 1

دکتر
محمودزاده

دکتر
ذاکری

آقای
تقوی طلب

آقای
نظریان

دکتر
رحمانی

 

دکتر
یوسفی

آقای
محمود زاده

11-14

11-14

11-14

11-14

11-13

 

11-14

11-14

    

تاریخ
اسلام

   
    

دکتر
حقیقت

   
    

14-16

   

پنجشنبه

      

حسابداری
پیشرفته 1

تربیت
بدنی 1 و 2

      

آقای طاهری

15:30-17:30

      

8-11

خانم ها

       

تربیت
بدنی 1 و 2

       

18-20

       

آقایان


برنامه هفنگی کارشناسی
دانشگاه خاتم