دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۴
صفحه اصلیاخبار
اشتراک گذاری با :

برنامه‌ هفتگی رشته‌های کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

رشته

 گرایش استراتژیک MBA 

ورودیورودی 95ورودی 96
یکشنبهپیاده سازی استراتژیمدیریت استراتژیک
دکتر بایرام زادهدکتر بایرام زاده
16-1913-16
204110
 روش تحقیق پیشرفته
 دکتر قنبرزاده
 16-18
 110
دوشنبهاخلاق و احکام کسب و کارنظریه های سازمان و مدیریت
دکتر قجاونددکتر کریمی
13-1616-19
209104
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 
دکتر حاجی کریمی 
16-19 
209 
سه شنبهمدیریت مالی 
دکتر حجازی 
13-16 
203 
مدیریت بازاریابی 
دکتر آقایی 
16-19 
203 
پنجشنبه زبان تخصصی
 دکتر لطفی
 8-10
 206
 آمار و احتمال
 دکتر رضوی
 10-13
 206

 
 

رشته

مدیریت بازرگانی بازاریابی

ورودیورودی 95ورودی 96
یکشنبه روش تحقیق پیشرفته
 دکتر شیرازی
 13-15
 207
 زبان تخصصی
 دکتر لطفی
 15-17
 207
دوشنبهمدیریت رفتار مصرف کننده 
دکتر جلال زاده 
13-15 
201 
مدیریت استراتژیک بازاریابی 
دکتر جلالی 
15-17 
201 
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی 
دکتر جلالی 
17-19 
201 
سه شنبهاصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاریتحلیل آماری
دکتر ناصحی فرخانم دکتر دانشور
13-1513-15
202204
روش شناسی پژوهش کیفی و آمیخته در مدیریتنظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
دکتر شیرازیدکتر حاجی کریمی
15-1715-17
202204
 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
 دکتر جلال زاده
 17-19
 204

 

رشته

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

ورودیورودی 95ورودی 96
شنبههوش مصنوعی و روشهای فراابتکاری 
دکتر عیوق 
13-15 
203 
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 
دکتر عیوق 
15-17 
203 
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 
دکتر مانیان 
17-19 
203 
یکشنبه پژوهش عملیاتی
 خانم دکتر دانشور
 13-15
 105
 مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
 دکتر دانشور
 15-17
 105
 روش تحقیق پیشرفته
 دکتر شیرازی
 17-19
 105
دوشنبه

اصول صف و شبیه سازی

دکتر رضوی 
15-17 
103 
اخلاق و احکام کسب و کار 
خانم دکتر قجاوند 
17-19 
103 
پنجشنبه تحلیل آماری
 دکتر رضوی
 8-10
 203
 زبان تخصصی
 دکتر لطفی
 10-12
 203
 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
 خانم دکتر کریمی
 13-15
 203


 

رشته

مدیریت بازرگانی بین الملل

ورودیورودی 95-گروه 1ورودی 95-گروه 2ورودی 96
یکشنبه  روش تحقیق پیشرفته
  دکتر شیرازی
  15-17
  102
  زبان تخصصی
  دکتر لطفی
  17-19
  102
دوشنبهبازاریابی بین المللی و صادراتاستراتژی های بازرگانی بین المللی 
دکتر جلال زادهدکتر اسفندانی 
16-1816-18 
106107 
استراتژی های بازرگانی بین المللیبازاریابی بین المللی و صادرات 
دکتر اسفندانیدکتر جلال زاده 
18-2018-20 
106107 
سه شنبهروش شناسی پژوهش کیفی و آمیختهمدیریت رفتار مصرف کنندهبازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته
دکتر شیرازیدکتر آقاییدکتر جلال زاده
13-1513-1513-15
207208209
مدیریت رفتار مصرف کنندهاصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانیتحلیل آماری
دکتر جلال زادهدکتر ناصحی فرخانم دکتر دانشور
15-1715-1715-17
207208209
اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانیروش شناسی پژوهش کیفی و آمیختهنظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته
دکتر ناصحی فردکتر شیرازیدکتر حاجی کریمی
17-1917-1917-19
207208209


 

رشتهحسابرسیحسابداری حسابداری مدیریت
ورودیورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
شنبهسیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
کاربرد
قوانین و
مقررات
 آمار مبانی
حسابداری
مدیریت
دکتر
زمانی
دکتر
رحیمیان
 دکتر
قره داغی
 دکتر
خوش طینت
14-1613-15 13-15 14-17
101207 204 201
مباحث
کاربردی
در حسابرسی
آمار حسابداری
مدیریت
 آمار
دکتر
رحیمیان
دکتر
قره داغی
 دکتر
حجازی
 دکتر
قره داغی
16-1915-17 15-18 17-19
101207 204 201
 حسابداری
مدیریت
    
 دکتر
خوش طینت
    
 17-19    
 207    
یکشنبه حسابرسی
داخلی
سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
حسابداری
بخش
عمومی
سیستم های
اطلاعاتی
حسابداری
 
 دکتر
لنگری
دکتر
یوسفی
دکترباغ
ابریشمی
دکتر
حاجیان
 
 8-1114-1613-1614-16 
 303109205104 
 زبانحسابداری
بخش
عمومی
زبانمسائل جاری
در حسابداری
مدیریت
 
 دکتر
حاجیان
دکترباغ
ابریشمی
دکتر
زمانی
دکتر
یوسفی
 
 11-1316-1916-1816-18 
 201109205104 
دوشنبه  مسائل جاری
در حسابداری
تئوری
حسابداری 1
برنامه ریزی
استراتژیک
مدیریت
ریسک
  دکتر
حمیدی
دکتر
خوش طینت
دکتر
بایرام زاده
دکتر
امیدی نژاد
  15-1715-1814-1614-16
  207208101102
  حسابرسی
پیشرفته
 مدیریت
ریسک
زبان
  دکتر
کثیری
 دکتر
امیدی نژاد
دکتر
حمیدی
  17-19 16-1817-19
  207 101102
    مدیریت و
ارزیابی عملکرد
 
    دکتر
حجازی
 
    18-20 
    101 
پنجشنبهتئوری
حسابرسی
     
دکتر صفار     
8-11     
201     
اصول و
مبانی
حسابرسی
اسلامی
     
دکتر حمیدی     
11-13     
201      

رشتهمالی بانکداریمالی گرایش مدیریت و ریسک
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96
یکشنبهمدیریت
ریسک بانک ها
زبان تخصصیمهندسی
مالی پیشرفته
مدلسازی مالی
دکتر
پویان فر
دکتر
دادبین
دکتر
رستگار
دکتر
رحیمیان
14-1614-1614-1614-16
208101108106
مالی
پروژه ها
مدلسازی مالیابزارهای
مالی اسلامی
زبان تخصصی
دکتر
آسیما
دکتر
رحیمیان
دکتر
رستگار
دکتر
دادبین
16-1816-1816-1816-18
208303206106
 تجزیه و تحلیل صورت های مالی بازارها و نهادهای مالی
 دکتر پورغلامعلی دکتر
آسیما
 18-20 18-20
 101 106
دو شنبهبانکداری
بین الملل
تحلیل
آماری
ارزشگذاری
سرمایه گذاری ها
ریاضیات مالی
دکتر
رشیدی
دکتر
کاظمی
دکتر
پویان فر
دکتر
محبیان
14-1614-1614-1614-16
108109106107
مدیریت
سرمایه گذاری
پیشرفته
بازارها  نهادهای
مالی
مدیریت
مالی
پیشرفته
تحلیل
آماری
دکتر
جمالیان
دکتر
حسینی
دکتر
بالونژاد
دکتر
کاظمی
16-1916-1816-1916-18
108109202206
 ریاضیات مالی تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 دکتر
محبیان
 دکتر
حسینی
 18-20 18-20
 109 206


 

رشتهمهندسی مالیسیستم های
اقتصادی- اجتماعی
لجستیک و
زنجیره تامین
مدیریت مهندسی
ورودیورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی
96
ورودی
95
ورودی 96
 
ورودی 95ورودی
96
شنبهبرنامه ریزی استراتژیک  تئوری تصمیم گیریتجزیه و تحلیل و طراحی سیتم های لجستیکفناوری اطلاعاتتئوری تصمیم گیری 
دکتر جعفری نژاد   دکتر مجیبیاندکتر خلجدکتر فتاحی دکتر مجیبیان 
17-20  17-2016-1913-1617-20 
104  206103208206 
     اصول و مبانی لجستیک  
     دکتر اکبری جوکار  
     17-20  
     208  
یک شنبه بازارهای مالی اسلامی      
  دکتر کیانی راد      
 8-11      
 207      
 فرآیندهای تصادفی      
 دکتر تیموری      
 11-14      
 103      
دو شنبه مدل های انتخاب سبد سرمایه     بازاریابی
  دکتر مخاطب رفیعی     دکتر کلالی
 13-16     17-20
 301     110
 مدیریت سرمایه گذاری      
 دکتر نجفی      
 16-19      
 301      
سه شنبه     طراحی سیستم های صنعتی برنامه ریزی زنجیره عرضه
     دکتر شیخ سجادیه  دکتر معنوی زاده
     13-16 9-12
     105 206
     مدیریت تقاضا مدیریت کیفیت جامع
     دکتر شیخ سجادیه دکتر ربانی
     16-19 13-16
     105 206
چهارشنبه  پیش بینی سری های زمانیپیش بینی سری های زمانی   شبیه سازی
  دکتر خدمتیدکتر خدمتی   دکتر خدمتی
  14-1714-17   17-20
  107107   106
پنج شنبهتحقیق در عملیات (جبرانی)  تحقیق در عملیات (جبرانی)    
دکتر فرخی  دکتر فرخی    
13-16  13-16    
208  208    
آمار مهندسی  آمار مهندسی    
دکتر فرخی  دکتر فرخی    
16-19  16-19    
208  208    

 

 

رشتهفناوری اطلاعاتکامپیوتر  نرم افزارکامپیوتر  معماریهوش مصنوعی
ورودی ورودی95 ورودی96 ورودی95 ورودی96 ورودی95 ورودی96 ورودی95 ورودی96
شنبه داده کاویسیستم های
عامل پیشرفته
داده کاوی  سیستم های عامل
پیشرفته
بینایی
ماشین
 دکتر
مجیدی
دکتر اخترکاواندکتر
مجیدی
  دکتر اخترکاواندکتر
مجیدی
 9-129-129-12  9-1213-16
 303301303  301301
  بینایی
ماشین
   بینایی
ماشین
یادگیری ماشین
  دکتر
مجیدی
   دکتر
مجیدی
دکتر
مجیدی
  13-16   13-1616-19
  301   301301
        
        
        
        
        
        
        
        
یک شنبهارزیابی کارائی
سیستم های کامپیوتری
شبکه های کامپیوتری پیشرفتهبانکداری الکترونیکشبکه های کامپیوتری پیشرفتهشبکه های کامپیوتری پیشرفتهمعماری کامپیوتر پیشرفتهشبکه های کامپیوتری پیشرفتهپردازش تصویر
رقمی
دکتر
موقر
دکتر اخترکاواندکتر طهرانیدکتر اخترکاواندکتر اخترکاواندکتر
طهرانی
دکتر اخترکاواندکتر منظوری
13-169-1213-169-129-129-119-1213-16
209302301302302301302303
سیستم های عامل پیشرفتهبانکداری الکترونیک ارزیابی
کارائی
سیستم های کامپیوتری
بانکداری الکترونیکطراحی
با زبان های توصیف
سخت افزار
بانکداری الکترونیکسیستم های عامل
پیشرفته
دکتر اخترکاواندکتر
طهرانی
 دکتر
موقر
دکتر
طهرانی
دکتر
عشقی
دکتر
طهرانی
دکتر اخترکاوان
16-1916-19 13-1613-1613-1616-1916-19
302301 209301302301302
   مهندسی نرم افزار
پیشرفته
سیستم های عامل
پیشرفته
طراحی مدارهای مجتمع
پرتراکم پیشرفته
  
   دکتر
میریان
دکتر اخترکاواندکتر
ناوی
  
   16-1916-1917-20  
   209302203  


 

رشتهکنترلقدرت سیستممخابرات سیستم
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96
چها رشنبهریاضی
مهندسی پیشرفته
کنترل بهینهبهره برداری از سیستم های
قدرت
دینامیک
سیستم های قدرت 1
پردازش سیگنال دیجیتال
پیشرفته
فرآیندهای تصادفی
دکتر
نکویی
دکتر
شمیسا
دکتر
دوستی زاده
دکتر
بطحایی
دکتر
شمس الهی
دکتر
ایمانی
16-1913-1613-169-1213-169-12
202302203209208207
 ریاضی
مهندسی پیشرفته
کنترل
محرکه های الکتریکی
الکترونیک
قدرت 1
تئوری
تخمین
مخابرات
دیجیتال
 دکتر
نکویی
دکتر
افجه ای
دکتر
افجه ای
دکتر
شمیسا
دکتر
محامدپور
 16-1916-1913-1616-1913-16
 302203209208207
     پردازش
سیگنال
دیجیتال
     دکتر
شمس الهی
     16-19
     207
پنج شنبهشناسایی
سیستم
کنترل
دیجیتال
 تحلیل
سیستم های الکتریکی 2
سیستم های
فازی
شبکه های عصبی
دکتر
شمیسا
دکتر
افشار
 دکتر
سیادتان
دکتر
ایمانی
دکتر
ایمانی
9-129-12 9-129-1213-16
202204 207208202
شبکه های عصبیکنترل
مدرن
 ماشین های الکتریکی 3  
دکتر
ایمانی
دکتر
شمیسا
 دکتر
سیادتان
  
13-1613-16 13-16  
202204 207  

  

رشته

مواد انرژی ها و فناوری های کوانتومی

ورودیورودی 96
شنبهفیزیک حالت جامد
9-11
 
 
مکانیک کوانتومی پیشرفته
11:30-14:30
یکشنبهمواد پیشرفته
9-11
 
 
مکانیک آماری پیشرفته
11:30-14:30
دوشنبهمکانیک کوانتومی پیشرفته
9-11
 
 
فیزیک حالت جامد
11:30-14:30
سه شنبهمواد پیشرفته
9-11
 
 
مکانیک آماری پیشرفته
11:30-14:30

 

 
 

رشتهمشاوره خانوادهروان شناسی  عمومیمدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96
شنبهسمینار
مسائل خانواده
و ازدواج
نظریه های پیشرفته در مشاوره   بررسی
تطبیقی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
برنامه ریزی توسعه
در
آموزش عالی
دکتر تقی پورابراهیم دکترخدابخشی کولایی  دکتر
آریا
دکتر
محب زادگان
10-128-11  14-1614-16
202201  105110
سنجش و
ارزیابی در مشاوره
خانواده و ازدواج
نظریه ها و
روش های
مشاوره
گروهی
  متون تخصصی زبان انگلیسیکاربرد
روش های آماری در آموزش
عالی
 دکتر
خدابخشی
کولایی
 دکتر
نیکنام
  دکتر
محب زادگان
 
دکتر
آریا
13-1611-14  16-1816-18
202201  105110
تهیه و کاربرد آزمون های
هوش و استعداد
     
 دکتر
خدابخشی کولایی
     
16-18     
209     
یک شنبهکارورزی در مشاوره
خانواده و ازدواج
آمار
استنباطی
پیشرفته
روان شناسی تجربینظریه های
رشد پیشرفته
  
 دکتر
حسینیان
دکتر
فلسفی نژاد
 دکتر
یزدی
 دکتر
پاکدامن
  
10-1313-1513-1513-15  
202203202201  
 هدایت و
مشورت
اسلام
روانشناسی اجتماعیروش های
آماری
پیشرفته
  
 دکتر
فضلی خانی
 دکتر
پاکدامن
دکتر
فلسفی نژاد
  
 15-1715-1715-18  
 203202201  
دو شنبه  مباحث جدید در آسیب شناسی روانیپسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکو
فیزیولوژی
  
   دکتر
خدابخشی
کولایی
 دکتر
نیکنام
  
  8-1010-12  
  201204  
  سمینار در
نظریه ها و
یافته های روانشناسی
روان شناسی
عمومی
پیشرفته
  
   دکتر
خدابخشی
کولایی
دکتر
حسینی المدنی
  
  10-1216-19  
  201204  
  انگیزش و
هیجان
   
  دکتر
حسینی المدنی
   
  14-16   
  202   
چهار شنبه    برنامه ریزی
درسی در
آموزش عالی
اصول
مدیریت آموزش
عالی
    دکتر
نیرو
دکتر
عباسیان
    14-1614-16
    110105
    سمینار بر
مبنای کارورزی برنامه ریزی
در آموزش عالی
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
    دکتر
عباسیان
دکتر
نیرو
    16-1816-18
    110105

 
 

رشتهآموزش زبان انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیمطالعات ترجمه
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96
سه شنبه زبان شناسی
در آموزش زبان
    
 دکتر خمیجانی
فراهانی
    
 10-12    
 201    
 نگارش متون
علمی
دانشگاهی
    
 دکتر
حاج ملک
    
 12-14    
 201    
 آزمون سازی
پیش نیاز
    
 دکتر حاج ملک    
 14-16    
 201    
چهار شنبهزبان شناسی
مقابله ای و تجزیه
و تحلیل خطاها
روش تحقیق
کمی و
کیفی
در آموزش
ادبیات
اروپا
نقد و بررسی ادبیات
فارسی
ارزشیابی
پیشرفته
در ترجمه
مبانی نظری
ترجمه
دکتر
حاج ملک
دکتر
سیری
دکتر
پرویزی
دکتر
شبرنگ
دکتر
فرحزاد
دکتر
واعظیان
14-16 & 16-188-1010-1210-1214-1612-14
204110202206103205
جامعه شناسی
زبان
SPSSنقد ادبی 2شعر دوره رمانتیکسمینار
مسائل
ترجمه
مقاله
نویسی
دکتر
رضایی
دکتر
سیری
دکتر
آرین
دکتر
نیلچیان
دکتر
فرحزاد
دکتر
واعظیان
14-16 & 16-1810-1214-1612-1416-1814-16
206110102206103205
 اصول و روش
تدریس
زبان های
خارجی
ادبیات قرن هفده و هجده نقد کاربردی
در ادبیات
انگلیسی
کارگاه
ترجمه
 دکتر
عنانی سراب
دکتر
آرین
 دکتر
بلوری
دکتر
بلوری
 12-1416-18 18-2016-18
 110104 103205
پنج شنبهآزمون زبان خارجی سمینارمقاله
نویسی
زبانشناسی کاربردی
در ترجمه
فلسفه تعلیم و
تربیت
دکتر
استاجی
 دکتر
پرویزی
دکتر
شبرنگ
دکتر
موسوی
دکتر
عالی
8-10 8-108-108-108-10
105 110303302101
سمینار روش
تحقیق
داستان
کوتاه
ادب فارسی در ادبیات جهانبررسی و ترجمه آثار اسلامی
دکتر
استاجی
 دکتر
شبرنگ
دکتر
پرویزی
دکتر
واعظیان
دکتر
موسوی
10-13 10-1210-1210-1210-12
105 110303302101
اصول و روش تدریس
مهارتها
 شعر
معاصر انگلیسی
مبانی
کامپیوتر
کاربرد
رایانه در
ترجمه
واژه شناسی و معادل گزینی
در ترجمه
دکتر
کریمی
 دکتر
نیلچیان
دکتر
مجیدی
دکتر
واعظیان
دکتر
حیدرپور
14-16 12-1412-1412-1412-14
105 110303302101

 
 

رشتهاقتصاد نظریتوسعه اقتصادی و انرژیتوسعه اقتصادیتجارت الکترونیک
ورودیورودی 9596 ورودی96 ورودی95 ورودیورودی 95ورودی 96
شنبه اقتصاد خرد    
 16-18    
 202    
یکشنبه اقتصادسنجی پیشرفتهاقتصاد
خرد 1
 پول و بانکداری الکترونیک 
 دکتر
حیدری
دکتر
وقوعی
 دکتر
طهرانی
 
 10:30-138-10 13-16 
 208205 301 
  اقتصاد
کلان 1
 تجارت
بین الملل
 
  دکتر
باقری
 دکتر
دانشمند
 
  10-12 16:30-18:30 
  205 108 
  اقتصادسنجی
پیشرفته
   
  دکتر
موسوی
   
  12-15   
  102   
دوشنبه اقتصاد
ریاضی
  استراتژی های
تجارت
اقتصاد خرد
 دکتر
سیدان
  دکتر
خوش الحان
دکتر
بزازان
 10:30-13  16-188-10
 203  303205
 اقتصاد
خرد
   کلیات
فناوری
 دکتر
مروتی
   دکتر اخترکاوان
 16-18   10-12
 203   205
     اقتصاد اطلاعات
     دکتر
جمالی
     12-14
     202
سه شنبهاقتصاد ایراناقتصادسنجی پیشرفتهاقتصاد
خرد 1
اقتصاد
منابع
  
دکتر باقریدکتر
حیدری
دکتر
وقوعی
دکتر
عابدی
  
12-1510-138-1012-15  
301203208303  
اقتصاد پولی اقتصاد
کلان 1
اقتصاد
توسعه
  
دکتر بالونژاد دکتر
باقری
دکتر
صفرزاده
  
15-18 10-1215-18  
103 208101  
چهار شنبه اقتصاد
ریاضی
  مهندسی
نرم افزار
اقتصاد خرد
 دکتر
سیدان
  دکتر
اخترکاوان
دکتر
بزازان
 10-13  13-168-10
 204  301201
    بازاریابی
اینترنتی
اقتصادسنجی
    دکتر
نیاکان
دکتر
باقری
    16:30-18:3012-14
    108201
     زبان تخصصی
     دکتر
سعیدیان
     14-17
     201
پنج شنبه  نرم افزار   
  دکتر
موسوی
   
  9-11   
  301   
  اقتصادسنجی   
  دکتر
بالونژاد
   
  11-15   
  301   

 
 

رشتهحقوق مالی-اقتصادیحقوق خصوصیحقوق تجارت بین الملل
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96
شنبهتجزیه و تحلیل آراء قضایی
مرتبط
با مسائل
مالی
و اقتصادی
    حقوق
شرکت ها و
موسسات
تجاری
دکتر
قربانوند
    دکتر
نورالهی
13-15    8-10
205    206
حقوق مالی، محاسباتی
و بودجه
    حقوق
رقابت
دکتر
درویشی
    دکتر
نورالهی
15-17    10-12
205    206
حقوق
مالیاتی
    مسئولیت
مدنی در
تجارت
بین المللی
دکتر
درویشی
    دکتر
لبانی
17-19    13-15
205    206
     تعارض قوانین
تطبیقی و
صلاحیت
بین المللی
دادگاه ها
     دکتر لبانی
     15-17
     206
یکشنبهحقوق بورس  مقررات
جهانی و
بین المللی تجارت
  
دکتر
لبانی
  دکتر
افشاری
  
10-12  10-12  
204  203  
سازمانهای
اقتصادی
بین المللی
   بیع بین الملل 
دکتر
افشاری
   دکتر
لبانی
 
13-15   14-16 
204   107 
روش های
استقراض
از منابع
مالی
   قراردادهای
بین المللی
 
دکتر
نورالهی
   دکتر
لبانی
 
15-17   16-18 
204   107 
دوشنبه حقوق اعتبارات
اسنادی و
ضمانت نامه
بانکی
مسئولیت مدنیحقوق
مدنی 1
مالیه و تضمین
های بازرگانی
بین الملل
 
 دکتر
منتظر
دکتر
جعفری مجد
دکتر
نورالهی
دکتر
فیروزبخت
 
 8-1010-1210-1214-16 
 207208209205 
 حقوق تجارت الکترونیکیحقوق
مدنی تطبیقی
آئین
دادرسی
مدنی
حقوق
حمل و نقل
هوایی و
زمینی کالا
 
 دکتر
لبانی
دکتر سجادیدکتر
لبانی
دکتر
سجادی
 
 10-1213-1513-1516-17 
 207105110205 
 مبانی فقهی-حقوقی
حقوق مالی و اقتصادی
حقوق دریاییمتون فقه 1  
 دکتر
نورالهی
دکتر سجادیدکتر
پارساپور
  
 13-1515-1615-17  
 207105110  
  متون فقه 2   
  دکتر پارساپور   
  17-19   
  105   
سه شنبه متون حقوقی حقوق تجارت بیمه های بازرگانی
بین المللی
 دکتر
ضرابی
 دکتر
فرجی
 دکتر
سجادی
 8-10 13-15 8-10
 205 110 207
 حقوق
مسئولیت مدنی
 حقوق تجارت بین الملل متون حقوقی
 دکتر
صفربیگ زاده
 دکتر
شهبازی نیا
 دکتر
ضرابی
 10-12 15-17 10-12
 205 110 207
 حقوق مالکیت
معنوی
   بیع بین الملل
 دکتر
سجادی
   دکتر
شهبازی نیا
 13-15   13-15
 205   101
 حقوق بیمه    
 دکتر
سجادی
    
 15-17    
 205    

  

رشتهمعماری معماریمعماری مدیریت ساخت و پروژهمعماری منظر
ورودیورودی 95ورودی 96ورودی 95ورودی 96ورودی 96
سه شنبهخاستگاه ها ی
نظریه ی معماری معاصر
برنامه دهی
و روش های طراحی
  طرح منظر 1
دکتر حقیردکتر حقیر  دکتر شاهچراغی
8-1010-12  8-10 & 10-12
202204  آتلیه معماری
انسان و محیط    
دکتر دیبا    
10-12    
202    
طرح معماری 3    
مهندس احمدیان    
14-16 & 16-19    
آتلیه معماری    
     
     
     
     
چهار شنبهحقوق معماریروش تحقیقروش های مدیریت پروژه 2روش های آماری و تحقیق در عملیاتشناخت جزئیات
اجرایی محوطه
دکتر ساعدسمیعیدکتر رضویدکتر حاجی یخچالیدکتر رضویدکتر ثقفی
8-1012-1414-1614-168-10
202105101303208
 طرح یک معماریمدیریت مالیمدیریت مالیگیاه شناسی
کاربردی
 دکتر آیوازیاندکتر نورزاددکتر نورزاددکتر کافی
 14-16 & 16-1916-1816-1810-12
 آتلیه معماری101101208
    روش تحقیق 
    دکتر رضوی
    12-14
    105
پنج شنبه  سیستم های اطلاعات مدیریت مدیریت تدارکات پروژه 
  دکتر ارمغاندکتر فرجی 
  8-108-10 
  آتلیه209 
  پروژه های موردی مدیریت پروژهسیستم های
ساختمانی
 
  دکتر فرجیدکتر جعفری فشارکی 
  10-1210-12 
  آتلیه209 
   نظریه های مدیریت پروژه 
   دکتر مشکین فام 
   14-16 
   209 

 

برچسب‌ها:
برنامه هفتگی
دانشگاه خاتم
کارشناسی