دانشگاه خاتم از طریق فرآیند تکمیل ظرفیت دانشجو نمی پذیرد.

۲۲:۰۸
۱۳۹۵/۷/۱۷

دانشگاه خاتم از طریق فرآیند تکمیل ظرفیت دانشجو نمی پذیرد.

به آگاهی می‌رساند بر اساس تصمیم هیات اجرایی،دانشگاه خاتم در فرایند پذیرش دانشجویان از طریق تکمیل شرکت نمی‌‌نماید. 


تکمیل ظرفیت
دانشگاه خاتم
پذیرش دانشجو