برنامه هفتگی دکتری فلسفه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

۱۹:۲۲
۱۳۹۶/۷/۱۰

برنامه هفتگی دکتری فلسفه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

رشته

دکتری فلسفه

ورودیورودی 95ورودی 96
چهارشنبهکانت و ایدئالیسم آلمانیمتن فلسفی به زبان عربی
دکتر معماریدکتر معماری
12-1414-16
  
فلسفه افلاطونزبان یونانی
دکتر شفیع بیگدکتر شفیع بیگ
14-1616-20
202202
  
  
  
  
پنجشنبهفلسفه اسلامی مشاءفلسفه اسلامی 1
دکتر فنادکتر فنا
11-139-11
  
تاریخ فلسفه یونان و رممتون فلسفه به زبان انگلیسی
دکتر میناییدکتر مینایی
13-1611-13
  
 تاریخ فلسفه یونان و رم
 دکتر مینایی
 13-16
  

 


برنامه هفتگی
دانشگاه خاتم
دکترا
فلسفه