یازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

۱۰:۰۲
۱۳۹۵/۷/۱۸

یازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی


دانشگاه خاتم
همایش
یازدهمین همایش اقتصادمقاومتی با موضوع صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی