گزارش تصویر اولین همایش ملی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه

۱۹:۳۷
۱۳۹۶/۸/۹

گزارش تصویر اولین همایش ملی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه


 


دانشگاه خاتم
رویکرد های میان رشته ای
همایش