برگزاری کارگاه پاییزه مقدماتی بر یادگیری ماشین

۱۲:۱۵
۱۳۹۷/۸/۲۷

برگزاری کارگاه پاییزه مقدماتی بر یادگیری ماشین

 


دانشگاه خاتم
کارگاه پاییزه
یادگیری ماشین