کتاب حسابداری بین المللی با همت دانشگاه خاتم ترجمه و منتشر شد.

۱۰:۳۸
۱۳۹۷/۸/۲۹

کتاب حسابداری بین المللی با همت دانشگاه خاتم ترجمه و منتشر شد.

 


دانشگاه خاتم
کتاب حسابداری بین المللی