ابلاغیه تصویب پروپوزال (خرداد ماه 98)

۱۱:۱۹
۱۳۹۸/۴/۱۵

ابلاغیه تصویب پروپوزال (خرداد ماه 98)

نام خانوادگی

نام

نام خانوادگی

نام

همتی مرزی

مرجان

باریکانی

مهسا

خواجوی

تینا

شفیعی مقدم

مریم

زرینه

مریم

شهبازی

مرجان

روحانی

حسین

سجودی

فاطمه

بردبار

کسری

اسکندری

امین

رحیمی

زینب

خانبان

سمیرا

سعیدیان

هل سا

پورغلام محمدی

سحر

خدابنده شهرکی

محمد

نیمگزی صالحی

بهاره

افشاری

محمد

محمودی

امیر

فاتحی

فاطمه

موحدی راد

مهدی

شریفی رضوی

شهرزاد

شیروانی

سیدعلیرضا

طریقتی

رومینا

زجاجی

نگار

امیرحسینی

ملیحه

کاتوزی

مهدیه السادات

داداشی

پرستو

باصبرحقوش

مریم

یاسمن مایان

احمد

کزازی

شیوا

فرجی

آسیه

سیروج

ساحل

امینی

بهنام

ستم بر

زهرا

جورسرا

راضیه

ضمیری نژاد

الهام

شریفی ئدارانی

زهرا

داودپور

محمد

 

 

جدی

زینب

 


ابلاغیه
تصویب پروپوزال
دانشگاه خاتم