زندگي در قرنطینه خانگي: واکاوی تجارب روان شناختي دانشجویان در همه گیری کووید-19

۱۶:۵۲
۱۳۹۹/۱/۱۸

زندگي در قرنطینه خانگي: واکاوی تجارب روان شناختي دانشجویان در همه گیری کووید-19

 

زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه گیری کرونا ویروس نوین-2019


 

 

چاپ مقاله با عنوان " زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان‌شناختی دانشجویان در همه‌گیری کرونا ویروس نوین-2019" توسط سركار خانم دکتر آناهیتا خدابخشی کولایی، استادیار، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، در مجله "مجله طب نظامي". چكيده اين مقاله در ادامه مي‌آيد.

 

دريافت نسخه كامل اين مقاله

 

چکیده

 

زمینه و هدف: ویروس جدید کرونا (Covid-2019) همه گیری پنومونی است که در جهان در 10 دی 1398 در شهر وهان چین دیده شد و سپس کل دنیا را دربرگفت. در پی این بیماری در ایران افراد زندگی جدیدی را در قرنطینه برای در امان بودن از بیماری آغاز کردند. زندگی در قرنطینه خانگی با پیامدهای روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی همراه است و اجرای آن نیازمند حمایت، نظارت و تبعیت از کادر درمانی کشور است. این مطالعه پدیدارشناسی به منظور تبیین تجارب روان‌شناختی دانشجویان در قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا انجام شد.

 

 

روش‌ها: اين پژوهش كيفي و با رويكرد پديدارشناسي تفسیری مي‌باشد. روش نمونه‌گيري به صورت هدفمند و در تهران و در سال 1399 انجام شد. براي جمع‌آوري اطلاعات از مصاحبه نيمه ساختار يافته استفده شد شركت‌كنندگان در اين پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد بودند كه تجربه زندگی در قرنطینه خانگی را به طور طبیعی داشتند. داده‌هاي پژوهش با مصاحبه با 15 نفر به اشباع نظري رسيد. تمام داده‌ها ضبط و دست‌نویس و با رویکرد "پدیدارشناسی ون منن" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 

یافته‌ها: از آنالیز داده‌ها چهار مضمون اصلی که شامل؛ "رشد احساسات منفی، سردرگمی و بدبینی"، " رشد وسواس‌های فکری – عملی پیرامون بدن و شستشو"، " دغدغه‌های فکری پیرامون به خطر افتادن سلامت خانواده"، " دغدغه‌های اقتصادی و ترس از فردای خلاصی کرونا" به دست آمدند.

 

 

نتیجه‌گیری: تجربیات دانشجویان از زندگی در قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار منحصر به فرد بود. لذا درک پیچیدگی‌ها،تجربه‌ها، باورها و نگرش‌های آن‌ها پیرامون زندگی در قرنطینه خانگی، می‌تواند به درک و آگاهی جامع از پیامدهای روان‌شناختی در قرنطینه خانگی ماندن در اختیار تصمیم‌گیران اجرایی، پرسنل مراقبت‌های درمانی و بهداشتی و متخصصان بهداشت روان قرار دهد.

 

 

کلید واژه ها: قرنطینه، تجربه زیسته، Covid-2019، مطالعه پدیدارشناسی

 

 

Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences College Student’s in Crisis of New Corona Virus- (covid-2019)

Anahita Khodabakhsh-Koolaee1

Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Khatam University, Tehran, Iran

Email: a.khodabakhshid@khatam.ac.ir

Abstract

Background and aim: The new coronavirus (Covid-2019) is a pneumonia epidemic that occurred around the world on December 31, 2019 in Wuhan, China, and then swept the world. Following the disease in Iran, people began a new life in quarantine to be save. Quarantine life is accompanied by psychological, social and economic consequences, and its implementation requires the support, supervision and adherence of the country's medical staff. This phenomenological study was conducted to analyze the college students' psychological experiences in home quarantine.

Methods: This is a qualitative research with an interpretive phenomenological approach. Purposeful sampling was done in Tehran in 2020. Data were collected through semi-structured interviews. Participants in this study were postgraduate students with a natural experience of living in quarantine. Research data reached a theoretical saturation with 15 interviews. All data were recorded and handwritten and analyzed using the "Van Manen Phenomenology" approach.

Results: Data analysis included four main themes, "developing negative emotions, confusion and pessimism", "developing obsessive-compulsive about body and washing", " concerns about family health", "economic and social concerns", “Fear of tomorrow getting rid of the virus”.

Conclusion: The students' experiences of living in quarantine were very unique. Understanding the complexities of their experiences, beliefs, and attitudes about living in quarantine can be provide comprehensive  plans for decision-makers, health care professionals, and mental health professionals. 

Keywords: Lived experience, Quarantine, covid-2019, phenomenological study

 


دانشگاه خاتم
قرنطینه
همه گیری ویروس کرونا