برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد دانشكده علوم انساني در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

۰۸:۰۹
۱۳۹۹/۳/۱۹

برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد دانشكده علوم انساني در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

 

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

روش تحقیق

پنج شنبه

14

16

شب رنگ

ادبیات
زبان
انگلیسی

99/04/01

8

10

شناخت ادبیات

پنج شنبه

12

14

حبیب زاده

ادبیات
زبان
 انگلیسی

99/04/03

11

13

بررسی آثار
 نمایشنامه نویسان
 بزرگ جهان

چهار شنبه

10

12

رضائی

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/05

8

10

ادبیات آمریکا

چهار شنبه

8

10

پورصنعتی

ادبیات
 زبان
انگلیسی

99/04/08

11

13

ادبیات از
دیدگاه زبانشناسی

چهار شنبه

12

14

حیدرپور

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/10

8

10

نقد ادبی 1

پنج شنبه

8

10

شب رنگ

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/12

8

10

داستان بلند

پنج شنبه

10

12

پرویزی

ادبیات
 زبان
 انگلیسی

99/04/14

8

10

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

امین رستمکلائی

اقتصاد
 انرژی

99/03/31

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

عبداللهی

اقتصاد
 انرژی

99/04/02

11

13

اقتصاد
منابع طبیعی

چهار شنبه

11

14

وقوعی

اقتصاد
 انرژی

99/04/02

8

10

اقتصاد انرژی

چهار شنبه

8

11

عابدی

اقتصاد
 انرژی

99/04/10

11

13

تجارت بین الملل

چهار شنبه

14

17

وقوعی

اقتصاد
 انرژی

99/04/12

8

10

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
 انرژی

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
 انرژی

99/04/14

11

13

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

13:30

15

مروتی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

13:30

15

مروتی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

سه شنبه

10

11:30

حسینی

اقتصاد
نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد سنجی 2

یک شنبه

10

11:30

حسینی

اقتصاد
 نظری

99/03/31

8

10

اقتصاد خرد 2*

شنبه

15:30

17

حق پناه

اقتصاد
 نظری

99/04/02

8

10

اقتصاد خرد 2*

دو شنبه

15:30

17

حق پناه

اقتصاد
 نظری

99/04/02

8

10

اقتصاد کلان 1

دو شنبه

10

11:30

جوشقانی

اقتصاد
 نظری

99/04/04

8

10

اقتصاد کلان 1

شنبه

10

11:30

جوشقانی

اقتصاد
 نظری

99/04/04

8

10

روش تحقیق

چهار شنبه

07:30

10:30

مروتی

اقتصاد
نظری

99/04/08

8

10

ارزیابی و
مدیریت
 ریسک

سه شنبه

8

09:30

حیدری

اقتصاد
 نظری

99/04/09

8

10

ارزیابی و
مدیریت
 ریسک

یک شنبه

8

09:30

حیدری

اقتصاد
نظری

99/04/09

8

10

سازمان های
صنعتی

دو شنبه

14

15:30

شیوا

اقتصاد
 نظری

99/04/14

11

13

سازمان های
صنعتی

شنبه

14

15:30

شیوا

اقتصاد
 نظری

99/04/14

11

13

تجارت
الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

تاری

اقتصاد
 و تجارت
الکترونیک

99/03/31

8

10

پول و بانکداری
الکترونیکی

یک شنبه

16

18

طهرانی

اقتصاد
 و تجارت
 الکترونیک

99/04/03

8

10

اقتصاد خرد
 پیشرفته

یک شنبه

12

14

وقوعی

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/07

11

13

اقتصاد خرد
 پیشرفته

چهار شنبه

09:00

11

وقوعی

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/07

11

13

اقتصاد کلان
 پیشرفته

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان
 پیشرفته

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

اقتصاد
و تجارت
الکترونیک

99/04/14

11

13

روش تدریس

پنج شنبه

8

10

حاج ملک

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/01

8

10

روش
 تدریس

چهار شنبه

14

16

حاج ملک

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/01

8

10

بررسی آموزش
 زبان در ایران

پنج شنبه

10

12

حاج ملک

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/03

11

13

نرم افزار های
پژوهشی در
آموزش زبان

پنج شنبه

12

14

سیری

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/05

8

10

انگلیسی برای
 اهداف ویژه

چهار شنبه

10

12

استاجی

آموزش
زبان
 انگلیسی

99/04/07

11

13

روش تدریس
 مهارتهای زبان

چهار شنبه

8

10

خطیب

آموزش
 زبان
 انگلیسی

99/04/09

11

13

تهیه و تدوین
 مطالب درسی

چهار شنبه

12

14

استاجی

آموزش
 زبان
انگلیسی

99/04/11

8

10

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/03/31

11

13

برنامه ریزی

 ریاضی

چهار شنبه

8

11

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/01

11

13

برنامه ریزی
 اقتصادی

چهار شنبه

11

14

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/04

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

وقوعی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/07

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

09:00

11

وقوعی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/07

11

13

سیستم های
 دینامیکی 1

چهار شنبه

14

17

موسوی

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/10

8

10

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/14

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

باقری پرمهر

برنامه ریزی
 سیستم های
 اقتصادی

99/04/14

11

13

کلیات حقوق
 مالکیت فکری

دو شنبه

09:00

11

سجادی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/01

11

13

حقوق حمل و
 نقل دریایی
 کالا

دو شنبه

11

13

سجادی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/03

8

10

قراردادهای
 بین المللی

سه شنبه

15

16

لبانی مطلق

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/05

8

10

تعارض
 قوانین
 تطبیقی و صلاحیت
 بین المللی دادگاهها

دو شنبه

13

15

افشاری

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/07

11

13

حقوق
 تجارت
 الکترونیکی

سه شنبه

09:00

10

نورالهی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/09

11

13

حقوق
 رقابت
 در تجارت
بین المللی

سه شنبه

10

11

نورالهی

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/12

8

10

سمینار

سه شنبه

13

14

شهبازی نیا

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

13

14

شهبازی نیا

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

11

13

بیع بین الملل 2

سه شنبه

11

13

لبانی مطلق

حقوق
تجارت
 بین الملل

99/04/14

8

10

حقوق تجارت

دو شنبه

09:00

11

لبانی مطلق

حقوق
 خصوصی

99/03/31

8

10

حقوق بین الملل
 خصوصی
 (تعارض قوانین)

دو شنبه

11

13

نورالهی

حقوق
 خصوصی

99/04/02

11

13

آیین دادرسی
 مدنی

دو شنبه

13

15

نورالهی

حقوق
 خصوصی

99/04/05

8

10

اصول فقه

سه شنبه

8

11

پارساپور

حقوق
 خصوصی

99/04/08

8

10

حقوق مدنی 2

سه شنبه

12

14

سجادی

حقوق
 خصوصی

99/04/10

11

13

سمینار

سه شنبه

14

15

شهبازی نیا

حقوق
 خصوصی

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

14

15

شهبازی نیا

حقوق
 خصوصی

99/04/14

11

13

داوری
بین المللی

دو شنبه

15

17

لبانی مطلق

حقوق
 خصوصی

99/04/15

8

10

حقوق سرمایه گذاری
 خارجی در ایران

دو شنبه

8

09:00

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/03/31

8

10

حقوق مالیاتی

دو شنبه

13

14

درویشی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/01

8

10

متون حقوقی 2

دو شنبه

10

11

نورالهی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/02

8

10

حقوق پیمانکاری
 - مهندسین مشاور

دو شنبه

12

13

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/03

8

10

سازمان های
 اقتصادی
بین المللی

سه شنبه

09:00

10

سجادی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/04

8

10

حقوق کیفری
 اقتصادی 1

دو شنبه

8

10

جوانمرد

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/05

8

10

تجزیه و تحلیل
 آراء قضائی
مرتبط با مسائل
 مالی و اقتصادی

سه شنبه

12

14

نورالهی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/07

8

10

حقوق مالی -
محاسباتی و
 بودجه

دو شنبه

14

16

درویشی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/08

8

10

حقوق مسئولیت
 مدنی

سه شنبه

10

12

سجادی

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/10

11

13

حقوق رقابت

دو شنبه

11

12

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/12

8

10

سمینار

سه شنبه

15

16:30

شهبازی نیا

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

11

13

سمینار

سه شنبه

15

16:30

شهبازی نیا

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

11

13

روش های
 استقراض از
 منابع مالی
بین المللی

سه شنبه

16:30

18:30

لبانی مطلق

حقوق مالی
-اقتصادی

99/04/14

8

10

روانشناسی
یادگیری و
 تفکر

دو شنبه

13

15

هاشمی

روان شناسی
 عمومی

99/03/31

11

13

روانشناسی
 احساس و
 ادراک

دو شنبه

10

12

هاشمی

روان شناسی
 عمومی

99/04/02

8

10

روانشناسی
 کودکان
 استثنائی

یک شنبه

10

13

خدابخشی کولایی

روان شناسی
 عمومی

99/04/04

8

10

روان سنجی
 پیشرفته

شنبه

8

11:30

خدابخشی کولایی

روان شناسی
 عمومی

99/04/08

8

10

نظریه های
 شخصیت

دو شنبه

8

10

نیکنام

روان شناسی
 عمومی

99/04/11

8

10

روشهای
 تحقیق در
روانشناسی

یک شنبه

16:30

20:00

فلسفی نژاد

روان شناسی
 عمومی

99/04/14

11

13

خانواده
درمانی

دو شنبه

10

12:30

خدابخشی کولایی

روانشناسی
 بالینی

99/04/01

8

10

گروه
درمانی

سه شنبه

13:30

16

نیکنام

روانشناسی
 بالینی

99/04/03

11

13

روانشناسی
 پزشکی و
 نوروپسیکولوژی

دو شنبه

13

15

دولتشاهی

روانشناسی
 بالینی

99/04/05

8

10

کلیاتی
 درباره
 درمانهای فیزیکی
 و داروئی در
 بیماریهای
عصبی و
 روانی

دو شنبه

16

18

رضائی

روانشناسی
 بالینی

99/04/07

8

10

آسیب شناسی
 پیشرفته

سه شنبه

8

10:30

روشن چسلی

روانشناسی
 بالینی

99/04/09

8

10

فنون مصاحبه
 تشخیصی

سه شنبه

10:30

13:30

روشن چسلی

روانشناسی
 بالینی

99/04/11

11

13

روانشناسی
 رشد پیشرفته

دو شنبه

8

10

هاشمی

روانشناسی
 بالینی

99/04/14

8

10

نقد و بررسی
 آثار ترجمه شده

چهار شنبه

14

16

فرحزاد

مترجمی 
زبان
 انگلیسی

99/03/31

11

13

نظریه های
ترجمه

چهار شنبه

12

14

بلوری

مترجمی 
زبان
 انگلیسی

99/04/03

8

10

مدلهای ترجمه

پنج شنبه

10

12

ارجانی

مترجمی 
زبان
 انگلیسی

99/04/07

8

10

روشهای
پیشرفته تحقیق
 و ترجمه

پنج شنبه

8

10

احتشامی

مترجمی 
زبان
 انگلیسی

99/04/11

11

13

فرهنگ و
جامعه شناسی
 در ترجمه

چهار شنبه

16

18

بلوری

مترجمی
زبان
 انگلیسی

99/04/14

11

13

برنامه ریزی
 درسی در
 آموزش عالی

شنبه

14

16

نیرو

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/03/31

8

10

روش های
تحقیق در مدیریت
 و برنامه ریزی
 آموزش عالی

شنبه

16

19

نوه ابراهیم

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/04

11

13

مدیریت منابع
 انسانی در
آموزش عالی

یک شنبه

14

16

محب زادگان

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/08

11

13

نظارت و
ارزشیابی در
 آموزش عالی

یک شنبه

16

18

صفری فارفار

مدیریت و
 برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/04/12

8

10

آسیب شناسی
 روانی

شنبه

09:00

11

نیکنام

مشاوره
خانواده

99/03/31

11

13

نظریه ها
 و روش های
 مشاوره خانواده

شنبه

11:30

15

خدابخشی کولایی

مشاوره
خانواده

99/04/03

11

13

مشاوره ازدواج

شنبه

15

18:30

احمدی نوده

مشاوره
خانواده

99/04/07

8

10

تمرین فنون
 مشاوره در
 آزمایشگاه

یک شنبه

10

12

حسینیان

مشاوره
خانواده

99/04/10

8

10

روش های
 تحقیق پیشرفته
 در علوم تربیتی
 و روان شناسی

یک شنبه

13

16

فلسفی نژاد

مشاوره
خانواده

99/04/14

11

13