برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد دانشكده فني در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

۰۸:۲۱
۱۳۹۹/۳/۱۹

برنامه امتحانی دوره کارشناسی ارشد دانشكده فني در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی
استاد

رشته
گرایش

مشخصات
آزمون

از ساعت

تا ساعت

13-142-00033

نظریه بازی ها

محمدحسین

جهانگیری

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/04

11

13

13-142-00049

برنامه
ریزی خطی

مجید

رفیعی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/05

08

10

13-142-00046

نظریه
 تصمیم گیری

سعید

علائی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/01

11

13

13-142-00055

فرآیندهای
 احتمالی

رویا

سلطانی
ازندریانی

بهینه سازی
 سیستم ها

99/04/11

08

10

13-006-00044

مدلسازی
 پویایی های
 سیستم

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 کلان

99/04/02

08

10

13-006-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 کلان

99/04/11

11

13

13-006-00047

مهندسی
 سیستم

سعید

علائی

سیستم های
 کلان

99/04/08

08

10

13-006-00086

اصول
 مهندسی
 مالی

علیرضا

شامخی
امیری

سیستم های
 کلان

99/04/05

08

10

13-009-00089

مدیریت

 و تحلیل 
ریسک
 مالی

مجتبی

حاجیان
حیدری

سیستم های
 مالی

99/04/09

08

10

13-009-00033

نظریه 
بازی ها

محمدحسین

جهانگیری

سیستم های 
مالی

99/04/04

11

13

13-009-00107

مدیریت 
سرمایه گذاری

مینو

کیانی راد

سیستم های 
مالی

99/04/01

11

13

13-009-00055

فرآیندهای
 احتمالی

رویا

سلطانی
ازندریانی

سیستم های
 مالی

99/04/11

08

10

13-155-00161

بررسی 
حالات گذرا
 در سیستم های 
قدرت

سید محمد تقی

بطحائی

قدرت

99/04/04

11

13

13-155-00151

بهره برداری
 از سیستم های
 قدرت

مهرداد

عابدی

قدرت

99/04/07

11

13

13-155-00148

تحلیل 
سیستم های
 انرژی
 الکتریکی 2

مهرداد

عابدی

قدرت

99/04/14

08

10

13-155-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

قدرت

99/03/31

11

13

13-155-00152

تئوری
 جامع 
ماشین های
 الکتریکی

عبداله

شمیسا

قدرت

99/04/11

11

13

13-157-00193

کنترل 
غیرخطی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/04/09

08

10

13-157-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/03/31

11

13

13-157-00152

تئوری 
جامع 
ماشین های
 الکتریکی

عبداله

شمیسا

کنترل

99/04/11

11

13

13-157-00211

سیستم های
 خبره و 
هوش مصنوعی

محمدحسین

نورانیان

کنترل

99/04/05

08

10

13-157-00195

کنترل 
چند متغیره

مریم

فتاحی
وانانی

کنترل

99/04/12

08

10

13-004-00034

تصمیم گیری 
با معیار های
 چندگانه

علی

حاجی
آقا بزرگ
امیری

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/08

11

13

13-004-00017

طراحی 
شبکه
 زنجیره
 تامین

رویا

سلطانی
ازندریانی

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/03/31

08

10

13-004-00018

مدل های 
زمانبندی و
 بهینه سازی
 حمل و نقل

سعید

علائی

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/03

08

10

13-004-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

لجستیک
 و زنجیره
 تامین

99/04/11

11

13

13-163-00250

سیستم های
 مخابرات 
بی سیم

کمال

محامد پور

مخابرات 
سیستم

99/04/12

08

10

13-163-00249

پردازش 
سیگنال 
دیجیتال
 پیشرفته

محمدباقر

شمس الهی

مخابرات
 سیستم

99/04/02

11

13

13-163-00247

تئوری 
پیشرفته
 مخابرات

وحید

طباطباوکیلی

مخابرات
 سیستم

99/04/08

11

13

13-163-00201

اتوماسیون
 صنعتی

عبداله

شمیسا

مخابرات
 سیستم

99/03/31

11

13

13-163-00211

سیستم های
 خبره و 
هوش 
مصنوعی

محمدحسین

نورانیان

مخابرات
 سیستم

99/04/05

08

10

13-160-00285

معماری
 سازمانی فا

محمد

عشقی

مدیریت
 سیستم های
 اطلاعاتی

99/04/07

08

10

13-160-00284

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

مدیریت
 سیستم های
 اطلاعاتی

99/03/31

08

10

13-160-00307

سیستم های
 پشتیبان 
تصمیم گیری

بابک

مجیدی

مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی

99/04/03

08

10

13-010-00139

مدیریت مالی

علیرضا

شامخی امیری

مدیریت 
مهندسی

99/04/04

08

10

13-010-00023

شبیه سازی
 کامپیوتری،
 مدل سازی و
 بهینه سازی

مجتبی

حاجیان
حیدری

مدیریت
 مهندسی

99/04/11

11

13

13-010-00138

مدیریت 
عملیات 
خدماتی

ندا

معنوی زاده

مدیریت 
مهندسی

99/04/09

11

13

13-010-00129

مدیریت
 کیفیت
 جامع

مسعود

ربانی

مدیریت 
مهندسی

99/04/01

08

10

13-145-00356

شبکه های
 میان
 ارتباطی

محمد

طهرانی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/02

08

10

13-145-00341

طراحی مدار
 با فناوری
 نانو

محمد

طهرانی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/09

11

13

13-145-00505

مجموعه ها
 و سیستم های
 فازی

کیوان

ناوی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/04/14

08

10

13-02740-02663

خواص 
مکانیکی
 مواد

خشایار

خازن

مواد، 
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/03/31

11

13

13-02740-02686

نانو مواد؛
 اصول فیزیکی
 و شیمیایی

آتیه

زمانی

مواد، 
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/04/10

08

10

13-02740-02687

شیمی مواد
 پیشرفته چگال

امیرحسین

علیان

مواد، 
انرژی
 و
 تکنولوژی
 کوانتومی

99/04/03

11

13

13-003-00408

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

نرم افزار

99/03/31

08

10

13-003-00455

آزمون
 نرم افزار

سیدحسن

میریان 

نرم افزار

99/04/11

08

10

13-003-01664

سیستم های
 پشتیبان 
تصمیم گیری

بابک

مجیدی

نرم افزار

99/04/03

08

10

13-003-01701

درستی یابی
 سیستمهای
 واکنشی

علی

موقر 

نرم افزار

99/04/08

08

10

13-146-00408

سیستم های
 عامل پیشرفته

احسان

اخترکاوان

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/03/31

08

10

13-146-00499

هوش مصنوعی
 پیشرفته

بابک

مجیدی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/07

11

13

13-146-01664

سیستم های 
پشتیبان
 تصمیم گیری

بابک

مجیدی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/03

08

10

13-146-00367

پردازش
 سیگنال های
 دیجیتال

محمدتقی

منظوری 

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/10

11

13

13-146-00505

مجموعه ها
 و سیستم های
 فازی

کیوان

ناوی

هوش
 مصنوعی
 و رباتیکز

99/04/14

08

10

 

 


برنامه امتحانی
دانشگاه خاتم
کارشناسی ارشد