سخنرانی آقای دکترمجلسی با عنوان The determinants of the intergenerational transmission of wealth

۱۴:۴۳
۱۳۹۶/۹/۲۱

سخنرانی آقای دکترمجلسی با عنوان The determinants of the intergenerational transmission of wealth


دانشگاه خاتم
موسسه مطالعات پیشرفته تهران