همایش مشترک داوری (دانشگاه خاتم و موسسه حقوقی تطبیقی فرانسه)

۱۵:۲۲
۱۳۹۶/۹/۲۶

همایش مشترک داوری (دانشگاه خاتم و موسسه حقوقی تطبیقی فرانسه)

 

 


دانشگاه خاتم
موسسه حقوق تطبیقی فرانسه
همایش مشترک داوری