سخنرانی آقای دکترمهدی کشاورز هدایتی با موضوع Metamaterials: from idea to application

۱۵:۰۳
۱۳۹۶/۱۰/۲

سخنرانی آقای دکترمهدی کشاورز هدایتی با موضوع Metamaterials: from idea to application


سمینار
ورکشاپ