اطلاعیه آموزش: تقویم آموزشی سال 95-94

۱۳:۳۴
۱۳۹۴/۴/۲۴

اطلاعیه آموزش: تقویم آموزشی سال 95-94

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-1394

نیمسال اول

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

15-شهریور-1394

17-شهریور-1394

شروع کلاس‌ها

21-شهریور-1394

21-شهریور-1394

هفته حذف و اضافه

28-شهریور-1394

31-شهریور-1394

حذف اضطراری

28-آذرماه-1394

30-آذرماه-1394

هفته تکمیل ارزشیابی اساتید

5-دی ماه-1394

10-دی ماه-1394

پایان کلاس‌ها

10-دی ماه-1394

10-دی ماه-1394

امتحانات

17-دی ماه-1394

1-بهمن-1394

 

نیمسال دوم

 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام و تخصیص واحد

4-بهمن-1394

6-بهمن-1394

شروع کلاس‌ها

10-بهمن-1394

10-بهمن-1394

حذف و اضافه

17-بهمن-1394

20-بهمن-1394

آخرین روز کلاس در سال 94

27-اسفند-1394

27-اسفند-1394

شروع کلاس در سال 95

14-فروردین-1395

14-فروردین-1395

حذف اضطراری

25-اردیبهشت-1395

27-اردیبهشت-1395

هفته تکمیل ارزشیابی اساتید

01-خرداد-1395

6-خرداد-1395

پایان کلاس‌ها

13-خرداد-1395

13-خرداد-1395

امتحانات

20-خرداد-1395

03-تیرماه-1395


اطلاعیه آموزش
تقویم آموزشی
دانشگاه خاتم