شروع کلاس‌های تابستان گروه‌های کارشناسی

۱۱:۵۰
۱۳۹۴/۴/۹

شروع کلاس‌های تابستان گروه‌های کارشناسی

موسسه آموزش عالی خاتم

برنامه هفتگی کلاس‌های تابستان گروه‌های کارشناسی

نام درس

نام استاد

روزهای تشکیل کلاس

ساعت

شرط ثبت نام

حسابداری صنعتی 1

آقای طاهری

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

11-8

ورودی‌های 92 و 91

حسابداری پیشرفته 1

آقای طاهری

یکشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

14-11

ورودی‌های 91

ریاضی پایه

دکتر بیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

11-8

-

آمار

دکتر بیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

15-11

ورودی‌های 92 و قبل از آن

ریاضی کاربردی 1

دکتر بیاناتی

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

11-8

مدیریت بانکی

زبان عمومی

 

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

14-11

-

 

 

توجه: لازم به یادآوری است که هر کدام از این کلاس‌ها تنها در صورت به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجویان (حسابداری پیشرفته 12 نفر و مابقی کلاس‌ها 15 نفر) تشکیل می‌گردد.

 

تاریخ شروع کلیه کلاس‌ها شنبه 13 تیرماه 1394 خواهد بود.


اطلاعیه آموزش
دانشگاه خاتم