انتصاب رئيس دانشکده‌ي علوم انسانی

۱۱:۳۳
۱۴۰۰/۶/۳۰

انتصاب رئيس دانشکده‌ي علوم انسانی

با حکم ریاست محترم دانشگاه مورخ 1400/06/30، حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (احمدآبادی) به سمت ریاست دانشکده‌ي علوم انسانی منصوب شدند.


 


حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
دانشکده علوم انسانی
ریاست دانشکده