مدرسه‌ي تابستانی دانشگاه خاتم: اقتصاد داده‌های حجیم

۱۸:۱۸
۱۳۹۵/۶/۱

مدرسه‌ي تابستانی دانشگاه خاتم: اقتصاد داده‌های حجیم


اقتصاد داده‌های حجیم
دانشگاه خاتم
مدرسه تابستانی