مدرسه‌ي تابستانی: سیستم‌های سایبرفیزیکال

۱۸:۲۲
۱۳۹۵/۶/۱

مدرسه‌ي تابستانی: سیستم‌های سایبرفیزیکال


خاتم
دانشگاه خاتم
سیستم های سایبرفیزیکال
مدرسه تابستانی